Assalaamoe 'Alaikoem wa Rah'matoellahi wa Barakaatoeh
(Vrede zij met jou en Allah's Barmhartigheid en Zijn Zegeningen) en Niet-Moslims ook gegroet.

Hieronder kunt u een aantal Bekeringsverhalen lezen die ons toegezonden zijn. Wilt u ook uw Bekeringsverhaal delen kunt u het naar ons versturen via de contact pagina.
Mijn terugkeer naar Allah

 

De Bijbel leidde me naar de Islaam (deel 1)
Abdoel-Maalik LeBlanc vertelt ons hoe hij de Islaam ontdekte binnen de bladzijde van de Bijbel:
Tijdens mijn christelijke dagen waren er vele verzen in de Bijbel die mij lieten twijfelen aan de religie die ik volgde (het christendom). Er was een bepaald vers, namelijk 1 Tessalonicenzen 5:17 waarin staat: “…bid zonder ophouden..,” dat enorm in mijn gedachte bleef hangen. Ik vroeg mij vaak af hoe een persoon (een christen) dient te bidden (in staat van aanbidding zijn) zonder op te houden? Zonder enige Bijbelse of goddelijke leiding, was ik van mening dat de enige manier waarop dit mogelijk was, altijd goede daden te verrichten en God altijd met mijn tong en in mijn hart te gedenken.
Maar ik vond dit onmogelijk te doen als menselijk wezen. Maar toen ik in 1987 kennis maakte met de Islaam en meer begon te lezen en leren over deze manier van leven, ontdekte ik dat de Islaam in goddelijke leiding voorzag door zowel God (Allah) als de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen zij met hem), waardoor een persoon kan bidden (in staat van aanbidding zijn) zonder op te houden, alsof het de Wil van God was.
Of een persoon nu wakker wordt, eet slaapt, zijn kleding aantrekt, aanwezig is bij een vrouw, kijkt naar een vrouw, gaat winkelen, naar het toilet gaat, in de spiegel kijkt, reist, de zieken bezoekt, in een niet-religieuze bijeenkomst zit, een bad neemt, geslachtsgemeenschap heeft met zijn vrouw, gaapt, zijn nagels knipt, niest, de mensen groet, praat, gasten ontvangt in zijn huis, loop, traint, vecht, diens huis binnen gaat, bidt en vele andere handelingen, de Islaam en de leiding daarin van de Qor-aan en de daden en woorden van de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen zij met hem) voorzien manieren waardoor ik 1 Tessalonicenzen 5:17 in praktijk kon brengen. Bovendien was ik hierdoor in staat om rust in mezelf te vinden en in overgaven tegenover de Enige en Ware God- Allah de Verhevene. [1]
Deze goddelijke leiding van Islaam leerde me enorm over mijn verplichtingen, verantwoordelijkheden en geboorterecht tegenover mijn Schepper (Allah), en meer over de religie van het christendom als een moslim. Ik voelde ( door de Wil van Allah ) het noodzakelijk met jullie te delen hoe de Bijbel me naar de Islaam leidde.
 

Christendom

Gezien het feit dat er in de geschiedenis van de Thora (het Oude Testament) nooit een religie genoemd is naar een profeet (d.w.z. Adamdom, Abrahamdom, Mozesdom etc.), hoop ik uit te leggen dat Jezus (vrede zij met hem) niet de religie van het christendom predikte, maar een religie die alle lof en aanbidding aan de Ene God toekent.
Een van de vragen die ik mijzelf stelde toen ik een objectieve blik wierp op het christendom was: waar komt het woord “christendom” vandaan en was dit woord ook maar een keer genoemd tegen Jezus (vrede zij met hem)? Nou, ik vond het woord “christendom” niet in de Bijbel, zelfs niet in een Bijbel woordenboek. Sterker nog, ik vond in de Bijbel nergens dat Jezus (vrede zij met hem) zichzelf een christen noemde!
Het woord “christen” werd voor de eerste keer genoemd door een heiden om degenen die Jezus volgden te omschrijven [2] . Het is 3 keer genoemd in het Nieuwe Testament, waaronder 1 keer door een heiden en jood in Antiochie [3] rond het jaar 43 n. C. (Handelingen 11:26, Handelingen 26:28 en 1 Petrus 4:16) lang nadat Jezus (vrede zij met hem) deze aarde verlaten had. Om de woorden van heidenen te accepteren en er enige waarde of associatie met goddelijkheid aan toe te kennen, is tegen de leringen van alle profeten (vrede zij met hen).
Jezus (vrede zij met hem) voorspelde dat mensen hem tevergeefs zouden aanbidden en zouden geloven in doctrines verzonnen door mensen (Matteüs 15: 9):”…Tevergeefs eren zij mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn…”. Dit vers, Matteüs 15: 9, wordt verder ondersteund door deze woorden uit de Qor-aan: “En (gedenk) wanneer Allah zal zeggen (op de dag des Oordeels): “O ‘Iesa (Jezus), zoon van Maryam (Maria), heb jij tegen de mensen gezegd: “Neem mij en mijn moeder tot twee goeden naast Allah?” Hij (‘Iesa) zei: “Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niets anders gezegd dan wat U mij heeft geboden te zeggen; “Dien Allah, mijn Heer en jullie Heer.” En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen u Mij tot U opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken.” [4] (Dit is een grote waarschuwing voor de christenen over de hele wereld).
Ik vond dat bijbelverzen zoals Johannes 5:30 [5] , Johannes 12:49 [6] , Johannes 14:28 [7] . Jesaja 42:8 [8] en Handelingen 2:22 [9] de bovenstaande verzen uit de Qor-aan steunden.
Voordat we het onderwerp “christendom” beëindigen, moet ik nog één klein maar zeer belangrijk punt vermelden. Als de christenen zoals Christus (willen) zijn of zoals de naam aangeeft “volgelingen van Christus (Jezus vrede zij met hem)” zijn, waarom groeten zij elkaar dan niet met de woorden “vrede zij met jullie” (Salamoe Alaikoem), zoals Jezus (vrede zij met hem) deed volgens o.a. Johannes 20:20: “..kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!...”? Zoals velen zullen weten groet een moslim een andere moslim met Salamoe Alaikoem: een groet zoals Christus deed! Dit is slechts één voorbeeld van hoe de moslims Christus (vrede zij met hem) meer volgen dan de christenen. [10]
 

Verschillende Bijbels

Het is de moeite waard om te vermelden dat de verwijzingen naar bijbelverzen die ik in mijn verhaal gebruikt heb, niet overeen hoeven te komen met de Bijbel die u gebruikt. Er zijn VELE Bijbels op de markt die door verschillende christelijke groeperingen gebruikt worden en al deze sekten beweren dat hun versie, hoewel anders dan de andere, de juiste en het ware woord van God is. Enkele voorbeelden zijn: The Revised Standard Version 1952 & 1971, New American Standard Bible, The Holy Bible; New International Version, de Living Bible, New World Translation van de Holy Scriptures gebruikt door de Jehova Getuigen, Roman Catholic Version en de King James Version. Opmerking: ik ontdekte in niet één van deze Bijbels waar het “Nieuwe Testament” zichzelf het “Nieuwe Testament” noemt, en nergens noemt het “Oude Testament” zichzelf “Oude(?) Testament”! Ook het woord “Bijbel” komt nergens voor op de bladzijden van de Bijbel.
Ik wil graag met jullie informatie delen wat aantoont dat de Bijbel helemaal niet het woord van God is! Dit is een zeer uitgebreid onderwerp, maar kort wil ik het volgende hierover zeggen: op 8 september 1957 plaatsten de Jehova Getuigen in hun “Awake” magazine deze verrassende kop: 50,000 Errors in de the Bible. Als u een Jehova getuige zou vragen over deze kop, zou hij kunnen antwoorden dat tegenwoordig de meeste van die fouten al verwijderd zijn. Hoeveel zijn er verwijderd, 5000? Zelfs al zouden er nog 50 fouten overgebleven zijn, zou ook maar iemand het lef hebben om deze aan God toe te schrijven?
Laat mij een andere vraag stellen: als een “heilig” boek tegenstrijdige verzen zou bevatten, zou u het dan nog steeds als heilig beschouwen? Waarschijnlijk zou u “natuurlijk niet” zeggen. Laat me nu eens enkele tegenstrijdige verzen met u delen: [11]
Exodus 33:20 geeft aan:”…Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven…”
Terwijl er in Genesis 32:30 verklaard wordt:”…ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven…”
In Johannes 5:31-32 lezen we: “… Indien ik (Jezus) getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar, een ander is het die van Mij getuigt..”
Vergelijk dit eens met Johannes 8:14:”…Ook al getuig Ik (Jezus) van Mijzelf, toch is mijn getuigenis waar…”
Een ander voorbeeld is Johannes 3:13, waarin we lezen: “…En niemand is opgevaren naar de hemel…”
Vergelijk maar eens met 2 Koningen 2:11:”…Alzo voer Elia in een storm ten hemel…”
In 1 Johannes 3:9 lezen we:”….Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonden…”
Maar Kronieken 6:36 lezen we iets heel anders:”… er is immers geen mens die niet zondigt…”
Er zijn nog vele voorbeelden te noemen, voorbeelden die stuk voor stuk aantonen dat er behoorlijk geknoeid is met de huidige Bijbel.
Hoe kunnen de door God “geïnspireerde woorden” de genealogie van Jezus (vrede zij met  hem) weergeven (zelfs foutief: zie o.a. Matteüs 1:6-16 en Lucas 3:23-31), terwijl Jezus (vrede zij met hem) geen vader had?!
Kijk eens naar 2 Koningen 19:1 – 37 en vervolgens naar Jesaja 37:1-38. Waarom zijn de woorden van deze verzen identiek aan elkaar? Toch zijn ze toegeschreven aan verschillende auteurs! De ene onbekend en de andere aan Jesaja, die eeuwen uit elkaar liggen; en toch beweren de christenen dat deze boeken geïnspireerd zijn door God.
Door de beknopte punten die ik hierboven genoemd heb en het feit dat Bijbelgeleerden de menselijke aard en menselijke samenstelling van de Bijbel zelf erkend hebben [12] , moet er in de gedachte van de christen enige acceptatie ontstaan van het feit dat niet elk woord van de Bijbel ook daadwerkelijk God’s woord is.
 

De Evangeliën

Als u Lucas 1:1-3 leest [13] , zult u zien, zoals ik ook zag, dat Lucas (die niet één van de 12 discipelen was en Jezus vrede zij met hem, nooit ontmoette) hier zegt dat hij zelf geen ooggetuigen was en dat de kennis die hij verzamelde van ooggetuigen was en niet als woorden geïnspireerd door God. Trouwens, waarom begint elk “Evangelie” met de introductie “Het Evangelienaar (volgens)…”? Waarom “volgens…?”De reden hiervoor is dat geen één van de vier Evangeliën de naam draagt van de oorspronkelijke bron! Zelfs het interne bewijs van Matteüs 9:9 toont aan dat Matteüs niet de auteur is van het eerste evangelie welke zijn naam draagt:”…En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten. Matteüs genaamd, en hij (Jezus) zeide tot hem (Matteüs): Volg mij (Jezus). En hij (Matteüs) stond op en volgde hem (Jezus)…”
Men kan zonder enige twijfel zien dat de hij’s en de hem’s in het bovenvermelde vers niet verwijzen naar Jezus (vrede zij met hem) of Matteüs als de auteur, maar een derde persoon schreef wat hij zag of hoorde – een geruchtachtig verslag en geen woorden geïnspireerd door God.
Het is de moeite waard om te vermelden, en wel bekend in de gehele religieuze wereld, dat de keus van de vier huidige Evangeliën van het Nieuwe Testament (Matteüs, Markus, Lucas en Johannes) vastgelegd werd tijdens de Concilies van Nicea in 325 n.C. [14] voor politieke redenen onder bescherming van de heidens keizer Constantijn de Grote, en niet door Jezus (vrede zij met hem). Constantijn’s gedachten waren niet onderwezen door studie of inspiratie. Hij was een heiden, een tiran en crimineel die zijn zoon Crispus, zijn vrouw Fausta en duizenden onschuldige individuen vermoordde vanwege zijn begeerte naar politieke macht. Constantijn bekrachtigde ook andere beslissingen in de Geloofsbelijdenis van Nicea, zoals de beslissing om Christus “de Zoon van God, de enige verwekte van de vader” te noemen.
Letterlijk honderden evangeliën en religieuze teksten werden voor de menen verborgen gehouden. Sommige van die teksten waren geschreven door de discipelen van Jezus (vrede zij met hem) en velen van deze teksten waren voor de menen verborgen gehouden. Sommige van die teksten waren geschreven door de discipelen van Jezus (vrede zij met hem) en velen van deze teksten waren ooggetuigenverslagen van de daden van Jezus (vrede zij met hem). De Concilies van Nicea besloot om alle evangeliën geschreven in het Hebreeuws te vernietigen, wat resulteerde in het verbranden van bijna driehonderde verslagen. Als deze teksten niet authentieker waren dan de huidige vier evangeliën, dan waren zij op zijn minst even authentiek. Sommige van hen zijn nog steeds beschikbaar, zoals het Evangelie van Barnabas en de herder van Hermas, welke overeenstemmen met de Qor-aan. Het Evangelie van Barnabas is tot nu toe het enige ooggetuigenverslag van het leven en de misie van Jeuzs (vrede zij met hem). Zelfs vandaag de dag verwerpen de hele Protestantse wereld, de Jehova Getuigen, de Zevende Dag Adventisten en andere sekten en kerkgenootschappen de Rooms-kahtolieke versie van de Bijbel, omdat het zeven “extra” boeken bevat. De Protestanten hebben dapper zeven hele boeken uit hun “Woord van God” verwijderd. Enkele van de verschoppelingen zijn de boeken van Judith, Tobnias, Baruch en Esther.
Betreffende Jezus’ leringen over het Evangelie (Indjiel) noemen de evangelieschrijvers herhaaldelijk dat Jezus (vrede zij met hem) het Evangelie predikte: Matteüs 9:35, Markus 8:35 en Lucas 20:1. Het woord “Evangelie” wordt herhaaldelijk genoemd in de Bijbel. Maar in de Griekse editie van het Nieuwe Testament wordt het woord Evangeline gebruikt i.p.v. het woord Evangelie, wat vertaald wordt als “het goede nieuws”. Mijn vraag was: welk Evangelie predikte Jezus (vrede zij met hem)? Van de 27 boeken van het Nieuwe Testament, kan slechts een klein deel geaccepteerd worden als het woord van Jezus (vrede zij met hem), en van slechts 4 van de 27 boeken is bekend dat zij toegeschreven worden als het Evangelie van Jezus (vrede zij met hem). De overige 23 werden waarschijnlijk geschreven door Paulus [15] en andere personen. Moslims geloven dat God’s goede nieuws aan Jezus (vrede zij met hem) was gegeven, maar zij erkennen de vier huidige Evangeliën niet als de woorden van Jezus (vrede zij met hem).
Het eerste Evangelie was die van Markus, welke geschreven werd rond 60-75 n.C. Markus was de zoon van de zus van Barnabas. Matteüs was een tollenaar, een minderwaardige ambtenaar die niet rondreisde met Jezus (vrede zij met hem). Het Evangelie naar Lucas werd pas veel later geschreven, en in feite afkomstig van dezelfde bronnen als die van de Evangeliën van Markus en Matteüs. Lucas was de geneesheer van Paulus en zoals Paulus had hij Jezus (vrede zij met hem) nooit ontmoet. Trouwens, wist u dat de namen van Markus en Lucas niet horen tot de 12 aangewezen apostelen van Jezus (vrede zij met hem) zoals genoemd in Matteüs 10:2-4?
“…En dit zijn de namen van de 12 apostelen: vooreerst Simon genaamd Petrus, en Andreas, zijn broeder; en Jacobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder; Filippus en Bartolomeüs; Tomas en Matteüs, de tolenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs en Taddeüs; Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die hem (Jezus) ook verraden heeft…”
Het Evangelie van Johannes is van andere bron afkomstig en werd geschreven rond het jaar 100 n. C. Hij (Johannes) dient niet verward te worden met Johannes de Apostel, die onthoofd werd door Agrippa I in het jaar 44 n.C., lang voordat dit evangelie werd geschreven. Toch dient dit geaccepteerd te worden als een betrouwbaar verslag van het leven van Jezus (vrede zij met hem) en het werd opgenomen in de Bijbel.
Christenen, zoals ik eens ook deed, zijn trots op de Evangeliën volgens Matteüs, volgens Markus, volgens Lucas en volgens Johannes. Maar, als we er even over na denken, dan is er geen één Evangelie volgens Jezus (vrede zij met hem) zelf!
Volgens het voorwoord van de KJV (King James Version) nieuwe open Bijbel studie editie, was het woord “evangelie” toegevoegd aan de originele titels; volgens Matteüs, volgens Markus, volgens Lucas en volgens Johannes.
De toestemming om teksten “volgens…” het Evangelie te noemen, werd niet gegeven door Jezus (vrede zij met hem), noch door enig andere goddelijke leiding. Deze teksten (Matteüs, Markus, Lucas en Johannes) waren nooit het originele Evangelie. Daarom kan Markus 1:1 (“…Begin van het Evangelie van Jezus Christus….) nooit een ware verklaring zijn dat deze tekst het Evangelie van Jezus (vrede zij met hem) is.
We dienen te vermelden dat moslims dienen te geloven in alle goddelijke geschriften in hun originele vorm, hun profeten en geen verschil tussen hen moeten maken: Thora of Tawraat (aan Mozes vrede zij met hem); Psalmen of de Zaboer (aan David vrede zij met hem); het Evangelie of de Indjiel (aan Jezus vrede zij met hem); en de Koran of Qor-aan (Moh’ammed vrede en zegeningen zij met hem). Het is duidelijk in de Qor-aan vermeld (in 3:3) dat Allah (Verheven is Hij) de Thora en het Evangelie neergezonden heeft, maar geen van deze geschriften is nog in zijn originele vorm aanwezig, behalve de Qor-aan, welke voor de gehele mensheid is, overal en te allen tijden, neergezonden is.
Naast andere redenen waarom de Qor-aan neergezonden is tot de mensheid, was het, zoals vermeld in 18:4- 5, om de christenen te waarschuwen tegen een verschrikkelijke bestraffing indien zij niet zouden stoppen met het zeggen “Allah heeft Zich een zoon genomen”. Moslims geloven oprecht dat alles wat Jezus (vrede zij met hem) predikte van God kwam; het Evangelie (de Indjiel): het “goede nieuws” en de leiding van god voor de Banie Israa-iel (de kinderen van Israël). Er is op geen één plaats genoemd in de huidige vier evangeliën dat Jezus (vrede zij met hem) een enkel woord van zijn Evangelie schreef, noch is het genoemd dat Jezus (vrede zij met hem) iemand de opdracht gaf om dat te doen. Wat vandaag de dag doorgaat als de vier evangeliën, zijn in feite het werk van een derde partij, namelijk menselijke handen. Allah (Verheven is Hij) zegt in de Qor-aan: “Wee dan degenen die de Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: “Dit komt van Allah”. Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen vanwege wat zij verrichten.” (2:79) [16]


[1] Hierdoor kon deze nieuwe broeder een ander Bijbelvers ook in praktijk brengen, namelijk Jacobus 4: 7:”..Onderwerpt u aan god, maar biedt weerstand aan de duivel…”
[2] “..en dat de discipelen het eerst te Antiochie Christenen genoemd werden..” (Handelingen 11: 26)
[3] Antiochie: het huidige Antakya, hoofdstad van de provincie Hatay in zuid Turkije tegen de grens met Syrie
[4] Soerat Al-Maa-idah (5), aayah 116-117
[5] “…Ik (Jezus) kan van mijzelf niets doen; gelijk ik hoor, oordeel ik…”
[6] “..Want ik (Jezus) heb niet mijzelf gesproken, maar de vader (God), Die mij heeft gezonden, heeft Zelf mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en spreken moet..”
[7] “..want de Vader (God) is meer dan ik (Jezus)..”
[8] Ik (God) ben de Here, dat is Mijn naam, en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven..”
[9] “.. Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die god door Hem in uw midden verricht heeft…”
[10] Een ander interessant voorbeeld is het bidden. Meerdere verzen, waaronder Matteüs 26:39: “…Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad…”, beschrijven de manier van bidden zoals het nu nog steeds in de Islaam gebeurd. Waarom bidden de christenen niet zoals hun grote voorbeeld? De grote profeet Jezus (vrede zij met hem), die door de christenen verheven is tot zoon van god of zelfs tot God, bad met zijn gezicht op de grond, maar de christenen zitten allemaal op banken in de kerk. Voelen zij zich soms te goed om met hun gezicht op de grond neer te knielen voor hun Schepper? Jezus (vrede zij met hem) in ieder geval niet, want hij volgde de rechte leiding!
[11] Ook dit is een uitgebreid onderwerp. Uitgeverij Momtazah is momenteel bezig met het boek “De Fakkel 2: het Gebroken Kruis”. Hierin wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de Bijbel en waarom we de Bijbele niet kunnen beschouwen als “heilig” en daarom ook niet kan dienen als leidraad voor de gelovigen.
[12] O.a. Curt Kuhl, “The Old Testament: Its Origin and Composition”, PP47, 51, 52. Mevrouw EllenG. White verklaart in haar Bijbelcommentaar (deel1, pagina 14) het volgende over de Bijbel:”De Bijbel die we vandaag de dag lezen is het werk van vele kopiisten die in de meeste gevallen hun werk met fantastische nauwkeurigheid hebben gedaan. Maar kopiisten zijn niet onfeilbaar geweest, en God heeft het klaarblijkelijk niet gepast geacht om hen allemaal tegen fouten te behoeden bij het overschrijven.”
[13] “….Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd diegenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ook ik tot het besluit gekomen,  na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen…’
[14] Tijdens dit Eerste Concilie van Nicea werd ook het conflict tussen Alexander, bisschop van Alexandrië, en diens presbyter Aruis besproken dat ging over de verhouding van de Logos (de Zoon) tot god (de Vader), waarbij Alexander de nadruk legde op het God-zijn van de Zoon, terwijl Aruis het geschapen-zijn van de Zoon poneerde. Deze strijd had het Oosten in heftige beroering gebracht, hetgeen de keizer in zijn politiek slecht gelegen kwam. Aruis, die zelf zijn opvattingen op het concilie verdedigde, werd met enige aanhangers veroordeeld.
[15] Christendom of Paulusdom? Een tijdje na de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen zij met hem) verscheen Abdoellaah ibn Saba-e, een hypocriete jood die zich voordeed als een vrome moslim. Zijn enige doel was de vernietiging van de Islaam van binnenuit. Door zijn complotten zijn er verschillende sekten ontstaan, maar door de Genade van Allah (Verheven is Hij) is er nog altijd een groep die zich vasthoudt aan de zuivere Islaam: Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah. Mogelijk is dat ook het doel van Paulus “de Apostel”geweest, die van binnenuit het christendom wilde vernietigen en ook daadwerkelijk vernietigd heeft. Saul was een afvallige jood, en de christenen veranderden zijn naam in “Paul(us)”, waarschijnlijk omdat “Saul” te joods klinkt. Uit joodsde ouders geboren was Paulus aanvankelijk een felle bestrijder van Jezus (vrede zij met hem)en zijn volgelingen, die door ongelovigen ‘christenen’(volgelingen van Christus) werden genoemd. Daarna gedroeg hij zich als een volgeling van Jezus (vrede zij met hem) maar heeft de leringen van Jezus (vrede zij met hem) volledig veranderd. Paulus heeft tussen ca. 50 n.C. en 60 n. C. talrijke brieven geschreven. Brieven van Paulus vromen maar liefst 38 procent van het Nieuwe Testament. Na de brieven van Paulus, volgen er nog meer brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas: deze brieven vormen samen 16% van het Nieuwe Testament. Dit betekent dat 54% van het Nieuwe Testament bestaat uit brieven met woorden van mensen. In ieder geval, deze Paulus maakte zo’n grote puinhoop van de leer van Jezus (vrede zij met hem), dat hij voor zichzelf de op één na meest begeerde plaats verwierf van de “meest invloedrijke persoon uit de geschiedenis” in het monumentale werk van Michael H. Hart: “De 100” of “De Top Honderd” of de “Honderd Grootsten uit de Geschiedenis”. Paulus is zelfs invloedrijker dan Jezus (vrede zij met hem), omdat volgens Michael Hart, Paulus de ECHTE stichter was van het hedendaagse christendom. De profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen zij met hem) staat trouwens op de eerste plaats in deze lijst van 100 meest invloedrijke personen uit de geschiedenis.
[16] Deze waarschuwing is er al veel langer, maar de mensen zijn het vergeten. Er is waarlijk gewaarschuwd tegen het knoeien met de leringen die komen van God. In de Bijbel lezen we o.a. in Deuteronomium 12:32: “… Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen (niets toevoegen), noch daarvan afdoen (iets weglaten)…”En in Deuteronomium 4:2:”… Gij zult aan wat ik u gebied niet toedoen en daarvan niet afdoen…”