(Vroomheid)Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte shaytaaan. In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Waarlijk, alle lof behoort toe aan Allah, wij prijzen Hem, wij zoeken hulp bij Hem, en wij vragen Hem om vergeving. En we zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onszelf, en tegen het slechte in onze werken. Wie door Allah wordt geleid, niets of niemand kan hem misleiden, en wie Allah laat dwalen; voor hem is er geen leiding. En ik getuig dat er geen enkele godheid bestaat buiten Allah, Hij is de Enige, zonder deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Allah’s zegeningen en vrede zijn met hem en zijn familie.
Voor u ligt het eerste deel van een nieuwe serie onder de titel “het karakter van de moslimvrouw”. In deze serie zal maandelijks één van de karaktereigenschappen worden belicht, waarover een ware moslima dient te beschikken om verzekerd te zijn van de door ons zo fel begeerde plaats in het Paradijs. In deze serie zal veelvuldig worden verwezen naar de prachtige verhalen van sterke moslimvrouwen uit de Islamitische geschiedenis, die als belichtend voorbeeld dienen voor de moslimvrouw vandaag de dag, waar dan ook ter wereld. De indrukwekkende levensverhalen van vele van deze vrouwen zijn helaas bij vele moslims in de vergetelheid geraakt, hoewel deze verhalen een grote rol kunnen spelen bij de versterking van ons Imaan en de ontwikkeling van onze karakters. Er bestaat daarom een grote noodzaak om deze verhalen opnieuw te belichten, omdat het juist deze verhalen zijn die ons een inzicht kunnen geven in de manier waarop de Ummah vandaag de dag weer opnieuw kan opleven en de verheven status kan herkrijgen die zij ooit bezat.
Velen van ons voelen dagelijks pijn in het hart, wanneer we de huidige toestand van onze Ummah aanschouwen. Moslims worden vernederd en gekleineerd en ons geloof wordt dag in dag uit belachelijk gemaakt. We hebben deze zwakke positie echter niet in de laatste plaats aan onszelf te danken. Velen die zich moslim noemen, zijn verleid door het wereldse en volgen blindelings hun begeerten. Deze moslims zijn er vaak zelfs niet meer van overtuigd dat de Islaam de enige waarheid is en laten zich hierbij beïnvloeden door het “superieure” Westerse gedachtegoed. Wanneer er bijvoorbeeld maar vaak genoeg herhaald wordt dat de vrouw in de Islaam onderdrukt wordt, zien we dat er zelfs moslims zijn die deze leugens gaan geloven. Zij zouden zich echter moeten beseffen dat onze prachtige religie de vrouw de meest  verheven positie verleent . Zij moeten leren begrijpen dat wanneer zij iets tegenkomen in onze religie dat discriminerend of onderdrukkend lijkt ten opzichte van de vrouw (vanuit Westers oogpunt), dit slechts te maken heeft met hun eigen gebrek aan kennis over de Islaam en niet met een gebrek aan de Islaam. In plaats van blindelings af te gaan op de beweringen van de ongelovigen, zouden we zelf op onderzoek moeten uitgaan en achterhalen wat werkelijk de reden is van een regel in de Islaam, die misschien op het eerste gezicht door ons niet begrepen wordt. En wanneer we op onderzoek uitgaan zullen we zeker achterhalen dat we in eerste instantie fout zaten en dat de Islaam rechtvaardiger voor de vrouw is dan welke religie of ideologie dan ook. En één van de beste manieren om tot dit inzicht te komen, is door de verhalen van moslimvrouwen uit de geschiedenis te bestuderen.
Wanneer we op zoek gaan naar een manier om uit deze droevige toestand te geraken, waarin de Ummah vandaag de dag verkeert, komen we tot de – wellicht verrassende – conclusie dat juist de vrouw hierbij een sleutelrol speelt. Immers, in de Islaam is de vrouw als het ware de moeder van de Ummah, aangezien zij als eerste is aangewezen om de nieuwe generatie groot te brengen. Kunnen wij ons het resultaat indenken, wanneer alle moslimzusters hun kinderen zouden opvoeden met kennis en vrees voor Allah de Verhevene? Is dit niet de beste manier om de Ummah opnieuw op te laten bloeien? Maar voordat wij moslimvrouwen in staat zullen zijn om onze kinderen een goede islamitische opvoeding te geven, zullen wij onszelf moeten opvoeden. Want ook wij, moslimvrouwen, zijn vandaag de dag verzwakt. Indien wij ons echter tot het uiterste inspannen om onze karakters Islamitisch te vormen, zal de Ummah insja Allah binnen enkele generaties de vruchten van deze inspanningen kunnen plukken. Met deze serie wordt getracht hier een klein begin mee te maken. Om dit hooggestelde doel te bereiken is het van groot belang om deze serie niet enkel te lezen en weer terzijde te leggen, maar om na te denken over de verhalen van onze moslimzusters en ons uiterste best te doen om hun daden te evenaren. Alleen dan zullen wij iets kunnen leren van hun verhalen en onze karakters kunnen verbeteren.
Na deze inleiding zijn we toegekomen aan het daadwerkelijke onderwerp van deze aflevering. Zoals reeds eerder aangegeven zal in elke aflevering een karaktereigenschap van de moslimvrouw centraal staan. In dit eerste deel van deze serie zal de eigenschap ‘vroomheid’ bekeken worden. Deze karaktereigenschap wordt als eerste behandeld, omdat dit een centrale en zeer belangrijke eigenschap is in het leven van elke moslimvrouw. De voornaamste reden hiervoor is dat deze eigenschap als het ware het uitgangspunt vormt voor alle overige karaktereigenschappen die een moslimvrouw dient te bezitten. Laten we alvorens te beginnen met de inhoudelijke bestudering van deze karaktereigenschap allereerst eens kijken naar de betekenis van het woord ‘vroomheid’. Het woord heeft namelijk vele betekenissen en kan onder andere beschreven worden als ‘vrees, liefde, ontzag en eerbied voor God (Allah)’. Een ander woord wat wel in de plaats van vroomheid wordt gebruikt, is ‘godvruchtig of godvrezend’. Met deze betekenissen van het woord in ons achterhoofd, zullen we direct begrijpen waarom vroomheid een centrale karaktereigenschap dient te zijn bij elke moslimvrouw. Alle daden van een moslim dienen immers voort te komen uit een diep geloof in Allah en uit vrees, liefde, ontzag en eerbied voor Hem. Wanneer daden worden verricht zonder deze overtuiging, zullen deze daden vruchteloos zijn – dit is zoals in de bekende Hadith van de leider der gelovigen, Aboe Hafs Oemar ibnoe l-Khattaab (Moge Allah tevreden met hem zijn), is overgeleverd:”Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt.” [1]
Verder is vroomheid de belangrijkste eigenschap die de moslimvrouw onderscheidt van de ongelovige vrouw. Het is immers het gebrek aan vroomheid dat de ongelovige vrouw maakt tot een dwalende, terwijl een moslima haar verheven status ontleend aan haar stevige geloof in Allah de Verhevene en haar volledige onderwerping aan Zijn Wil. Wanneer we in de Islamitische geschiedenis op zoek gaan naar een voorbeeld van een vrouw met ware vroomheid, zullen we ons waarschijnlijk allemaal Maryam herinneren, de moeder van Iesa (Jezus) vrede zij met hem. Zij was een duidelijk voorbeeld van een godvruchtige vrouw en deze karaktereigenschap liep als een rode draad door haar indrukwekkende leven. Dit werd reeds duidelijk toen zij opgroeide onder de speciale bescherming van Allah. Haar speciale status had Maryam onder meer te danken aan haar moeder, Hannah bint Faqoedz, die tijdens haar zwangerschap aan Allah beloofde aan Hem te wijden wat in haar buik was.[2] Dat Maryam een speciale bescherming genoot blijkt onder meer uit het volgende vers: “En toen zij Maryam gebaard had, zei zij: “Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje,”- en Allah wist het best wat zij gebaard had – “en het mannelijke is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Maryam genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Shaytaan.” [3]
In de Tefsier van Ibn kathier kunnen we bij de uitleg van dit vers lezen, dat Allah de Verhevene deze smeekbede van de moeder van Maryam (moge Allah tevreden met haar zijn) accepteerde. Dat Maryam en haar nakomelingen werden beschermd tegen Shaytaan, blijkt tevens uit de volgende hadith van Abdoe Razzaaq die heeft overgeleverd van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn), dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: Elke pasgeborene baby wordt bij de geboorte aangeraakt door Shaytaan en ten gevolge hiervan begint de baby te huilen, behalve Maryam en haar zoon.
Het gevolg was dat Maryam opgroeide onder de bescherming van Alah de Verhevene. Zij was de reinste der vrouwen en vervuld met een onverwoestbaar geloof en godsbesef, wat onder meer blijkt uit het volgende vers: : En toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren. O Maryam, gehoorzaam jouw Heer en kniel je voor Hem neer en buig je met de buigenden.” [4]
Allah de Verhevene heeft Maryam verder gezegend door haar op wonderbaarlijke wijze de profeet Iesa (Jezus), vrede zij met hem,  te laten baren, zoals we kunnen teruglezen in de volgende verzen van de Qoraan: “(Gedenkt) toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Masih, Iesa, zoon van Maryam, in deze wereld en  in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan.” [5]
Zij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen, terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij (Allah) zei: “Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees,” en het is.” [6]
We zijn waarschijnlijk allemaal wel op de hoogte van deze gebeurtenis in het leven van Maryam (moge Allah tevreden met haar zijn), maar hebben we ooit werkelijk over de betekenis ervan nagedacht? Hebben we ooit werkelijk beseft hoe vroom Maryam eigenlijk was en wat een belichtend voorbeeld zij is voor elke moslimvrouw vandaag de dag? Laten we onszelf eens afvragen hoe Maryam (moge Allah tevreden met haar zijn) zich gevoeld moet hebben, na zwanger te zijn geworden – zonder gemeenschap gehad te hebben – in de wetenschap dat zij moest terugkeren naar haar familie en volk. Zouden wij in een dergelijke situatie volledig kunnen vertrouwen op Allah de Verhevene of zouden we ervoor kiezen de mensen niet onder ogen te komen, uit angst voor hun kwetsende woorden en beledigingen. Waarschijnlijk zouden we uit schaamte helemaal niet terugkeren! Zelfs in de huidige schaamteloze tijd, waarin het de gewoonste zaak van de wereld is geworden dat vrouwen ongehuwd kinderen krijgen, zouden wij ons nog schamen in een dergelijke situatie. De eerbaarheid van een vrouw is immers haar meest kostbare bezit, althans dat zou het moeten zijn. Laten we ons eens proberen in te denken hoe dit voor Maryam geweest moet zijn. In haar tijd was het ongehuwd zwanger zijn immers nog een veel grotere schande dan in onze tijd. Bij haar terugkeer deinsden de mensen er dan ook niet voor terug om de meest afschuwelijke dingen over Maryam te denken, vooral omdat zij voor een korte periode uit de aanwezigheid van haar familie was verdwenen. Stel je je eens voor hoe jij je zou voelen in deze situatie, wetende dat er achter je rug over je gepraat werd. Zouden wij dit aankunnen?
Maar laten we eens kijken hoe Maryam reageerde in deze situatie? Zij had een rotsvast geloof in Allah de Verhevene en stelde haar vertrouwen volledig op Hem. Zij wist dat Hij haar eerbaarheid zou beschermen en haar niet in de steek zou laten. Toen zij werd geconfronteerd met de pijnlijke reacties van de mensen zweeg ze en wees ze enkel naar haar kind die haar ten hulp kwam. Hij sprak en verdedigde zijn moeder tegenover het ongelovige publiek. Deze gebeurtenis is in de Qoraan beschreven in het volgende vers: “Toen ging zij naar haar volk, hem (Iesa) dragend. Zij zeiden: “O Maryam , jij hebt iets vreemds gedaan. O zuster van Haroen, jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw.”Daarop wees zij naar hem. Zij zeiden: “Hoe kunnen wij spreken met een baby, die nog als kind in de wieg ligt? Hij (Iesa) zei: “Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij de Schrift gegeven en mij tot een Profeet gemaakt.” [7]
De Islaam leert ons dat dit het eerste wonder van Jezus (vrede zij met hem) was, in plaats van de zonde die het  Christendom aan hem toeschrijft. In de Bijbel staat namelijk vermeld dat het eerste wonder van Jezus (vrede zij met hem) was dat hij op dertig jarige leeftijd water in wijn veranderde: “Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot hem: “Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei tot haar:”Vrouw, is dat soms uw zaak? Noch is mijn Uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de bedienden:”Doet maar wat hij u zeggen zal.” Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie meter. Jezus zei hun:” Doet die kruiken vol water.” Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.”
Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde, dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei hem: “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en waneer men eenmaal goed heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.” Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen.”(Bijbel, Johannes 2:1-11). Dit staat zo in de Bijbel, maar een oprechte moslim kan en mag dit nooit geloven! Dit is slechts één van de vele lasteringen die in de Bijbel staan over de edele profeten (vrede zij met hen) en zelfs over de Almachtige Allah!!!
Kijk wat er gebeurde! Maryam stelde haar vertrouwen volledig op Allah de Verhevene en Hij nam haar in bescherming tegen haar volk. Vaak als wij met een probleem zitten, hebben we het gevoel dat er geen uitweg meer is; net zoals er voor Maryam (moge Allah tevreden met haar zijn) geen uitweg leek te zijn. Immers, hoe konden haar problemen opgelost worden? Hoe zou zij de mensen de waarheid kunnen laten inzien en haar eerbaarheid en goede naam beschermen?
Wie zou haar geloofd hebben, wanneer ze zou hebben beweerd dat ze geen onzedelijke handelingen had verricht, terwijl ze met een baby aankwam?
Er leek geen oplossing te zijn, maar Maryam was er volledig van overtuigd dat Allah de Verhevene haar niet in de steek zou laten. Veel moslims hebben problemen die minder groot zijn dan die van Maryam (moge Allah tevreden zijn met haar), maar verliezen de hoop. Echter, laten wij voortaan, wanneer wij geconfronteerd worden met problemen of in een moeilijke situatie verkeren, aan onze geliefde zuster Maryam denken, zodat ook wij de kracht zullen hebben om ons vertrouwen op Allah te stellen. Laten wij lering trekken uit het verhaal van deze sterke moslimvrouw, die zich volledig onderwierp aan Allah , en laten wij proberen om haar niveau van vroomheid te bereiken.
Het volledig vertrouwen op Allah betekent dan ook oprecht vertrouwen op Allah bij al onze inspanningen, dus zowel bij het nastreven van onze belangen alsook bij het beschermen van onszelf tegen alles dat ons schade kan toebrengen.
Zolang we oprecht op Allah de Verhevene vertrouwen, zal Allah ons altijd een uitweg bieden, hoe zwaar de moeilijkheid ook lijkt te zijn. “En degene die Taqwa (vrees voor Allah) heeft en zijn plicht aan Hem nakomt, Hij zal een weg voor hem maken om eruit te komen (uit elke moeilijkheid). En degene die zijn vertrouwen plaatst in Allah, dan zal Hij voldoende voorhem zijn.” [8]
Als je volledig op Allah de Verhevene vertrouwt, zul je geen wanhoop of vertwijfeling kennen. Je weet dan dat Allah de Heer is van alles in de hemelen en op aarde en dat alles in Zijn Handen ligt. Je hart zal hierdoor gerustgesteld worden met vrede en hoop, net zoals bij Maryam (moge Allah tevreden met haar zijn) het geval was. Zelfs wanneer het leven je zwaar valt weet je dat degene die op Allah steunt en op Hem vertrouwt nooit verwaarloosd of in de steek gelaten zal worden. Dit is dan ook de reden dat ongelovigen, die deze steun en dit vertrouwen niet bezitten, het leven vaak niet meer zien zitten wanneer hen tegenspoed treft en soms zelfs zelfmoord plegen om de wereldse problemen te ontvluchtten. Hoe mooi de zaak van een ware gelovige is, blijkt uit de volgende bekende hadith: Het geval van een gelovige is prachtig; er is goed voor hem in alles en dit kenmerk is exclusief voor hem alleen. Indien hij iets aangenaams ervaart is hij Allah dankbaar en dat is goed voor hem; en als hem tegenspoed overkomt, is hij geduldig en nederig en dat is ook goed voor hem. [9]
Als wij het niveau van vroomheid willen bereiken van Maryam (moge Allah tevreden met haar zijn), zullen we moeten leren vertrouwen op Allah en op niemand anders. Alleen op deze manier zullen we kracht en vastbeslotenheid vinden om wereldse verleidingen en bedreigingen te weerstaan en de weg vrij kunnen maken voor een plaats in het eeuwige Paradijs.
Met deze woorden zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering van deze serie.
Alle lof is voor Allah de Verhevene. 
(Uit: Wij Moslims)

[1] Gedeelte van de Hadith, overgeleverd door Al Boekhaarie en Moesliem in hun Sahieh
[2] Zie Soerat Aal Imraan (3), aayah 35
[3] Soerat Aal Imraan (3), aayah 36
[4] Soerat Aal Imraan (3), aayah 42-43
[5] Soerat Aal Imraan (3), aayah 45
[6] Soerat Aal Imraan (3), aayah 47
[7] Soerat Maryam (19), aayah 27-30
[8] Soerat At-Talaaq (65), aayah 2-3

[9] Overgeleverd in Sahieh Moeslim