Door: Imam At-Tabarani
Boek: Kitaab Al-Du'aa-e
Vertaling:
www.durani.wordpress.com
88: HOOFDSTUK: Afgeraden om met 2 vingers te wijzen in du'a
Abu Hurairah heeft overgeleverd: "De Profeet zag Mu'adh du'a doen (in tashahud) met twee vingers en hij zei: Ahad, ahad! (één, één!)
259: HOOFDSTUK: Wat te zeggen tijdens afscheid van reiziger
Qatadah zei: "Toen ik terug ging naar mijn volk, pakte de Profeet mij bij mijn hand en zei: "Moge Allah godsvrees jouw proviand maken, en moge Hij jouw zondes vergeven, en voor je aangezicht het goede plaatsen waar je ook moge zijn".
327: HOOFDSTUK: Du'a tijdens het ontmoeten van de vijanden
Abdullah Ibn Abi Aufa zei: "Ik hoorde de Profeet op de dag van Ahzaab zeggen: "O Allaah, de openbaarder van Kitaab (boek), de snelle in Hisaab (berekening), de bestuurder van Sihaab (wolken), de vernietiger van Ahzaab (troepen) : Vernietig hen en laat hen beven!"
373: HOOFDSTUK: Wat te zeggen bij het bezoeken van graven
Sulayman bin Buraydah heeft op gezag van zijn vader overgeleverd: "Als zij naar een begraafplaats zouden gaan, dan zou de Profeet hen leren om te zeggen: "Vrede zij met de muslimien en mu'minien van deze verblijfplaats. Met Allah's Wil zullen wij jullie opvolgen. Ik vraag Allah om ons en jullie welzijn te schenken".
377: HOOFDSTUK: Wat de doden bereikt na hun dood
Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als een mens sterft, dan stoppen zijn daden behalve drie: Sadaqat Al-Jariyah (een doorlopende aalmoes), achtergelaten kennis waar mensen van blijven profiteren, en een rechtschapen zoon die smeekbedes blijft verrichten (voor zijn ouders).
377: HOOFDSTUK: Du'a om standvastigheid te vragen
Shahr bin Hawshab zei: "Ik ging naar Umm Salamah in Madinah, en tussen mij en haar was een hijaab, dus ik hoorde haar zeggen: "De smeekbede die de Profeet het meeste zou verrichtten was: "Yaa muqalib al-quloeb! Thabbit qalbi 'Alaa deenik!" (O Vestiger van de harten, vestig mijn hart op Uw Godsdienst!)
391: HOOFDSTUK: Het vragen om het Paradijs in du'a
Anas Ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Eenieder die drie keer aan Allah om het Paradijs vraagt, het Paradijs zegt: "O Allah! Laat hem het Paradijs binnengaan!" En eenieder die drie keer vraagt om bescherming tegen het Vuur (de Hel), dan zegt het Vuur: "O Allah! Bescherm hem tegen Mij!"
393: HOOFDSTUK: De du'a van de onderdrukte
Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "De du'a van een madhloem wordt geaccepteerd, zelfs als hij een zondaar is. Zijn zondes zijn op hemzelf".

394: Hoofdstuk: De du'a van een oprechte Imam
Abu Hurairah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "De du'a van een oprechte Imam blijft niet ongeantwoordt".

439: HOOFDSTUK: "En wie met het goede komt"
Abu Dhar zei: "Ik zei: "O Boodschapper van Allah, leer mij een daad, dat als ik ernaar handel ik dichter tot het Paradijs zal komen en verder van het Vuur". Hij zei: "Als je een sayiah (slechte daad) pleegt, laat het opvolgen door een hassanah (goede daad), want de beloning is tienvoudig". Ik vroeg: "O Boodschapper van Allah, behoort het zeggen van "laa ilaha ila Allah" ook tot de hassanaat?" Hij zei: Hiya ahsanul hasanaat! (Dit is de beste der goede daden)!
439: HOOFDSTUK: "Wij zullen hen allen ondervragen"
Over de Ayah: "Wij zullen hen allen ondervragen", Layth heeft overgeleverd dat Mujahid zei: "Over laa ilaha il Allah".
447: HOOFDSTUK: "Is de beloning van ihsan iets anders dan ihsan?"
Over de Ayah: "Is de beloning van het goede iets anders dan het goede?", Akramah heeft overgeleverd dat Ibn Abbas zei: "Is de beloning van degene die "laa ilaha il Allah" zegt, iets anders dan het Paradijs?"
451: HOOFDSTUK: "De vergever der zonden"
Hamid bin Salamah heeft overgeleverd dat Al-Kalbi de volgende vers (40:3) zo uitlegde: "de Vergever der zonden", voor degene die laa ilaha il Allah zegt, "de Aanvaarder van berouw", voor degene die laa ilaha il Allah zegt, "de Gestrenge in het straffen", voor degene die niet laa ilaha il Allah" zegt.
470: HOOFDSTUK: Het zeggen van "la hawla wa la quwata ila bellah"
Abu Dharr heeft overgeleverd dat de Profeet tegen hem zei: "Yaa Abaa Dhar! Zal ik je niet een van de schatten van het Paradijs laten zien?" Ik zei: "Welzeker". Hij zei: "Laa hawla wa la quwatta ila bellah" (Er is geen macht, noch kracht behalve bij Allah).
528: HOOFDSTUK: Beloning van bijeenkomsten van dhikr
Anas Ibn Malik heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als jullie langs de tuinen van het Paradijs lopen, vergeet dan niet van (haar vruchten) te plukken". Wij zeiden: "O Boodschapper van Allah, en waar zijn de tuinen van het Paradijs op aarde te vinden?" Hij zei: "Bijeenkomsten van dhikr".
558: HOOFDSTUK: Gebalk van ezels en geblaf van honden
Jabir Ibn Abdullah heeft overgeleverd dat de Profeet zei: "Als jullie het gebalk van de ezels of het geblaf van de honden horen, zoekt dan toevlucht bij Allah, want zij zien hetgeen jullie niet kunnen zien".