Alle lof is aan Allaah. We prijzen Hem en vragen Hem om Zijn Hulp en Vergeving. We zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen het kwade van onze zielen en onze slechte handelingen. Wie door Allaah wordt geleid, er is niemand die hem kan misleiden. En wie door Allaah wordt misleid, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God waard is aanbeden te worden, behalve Allaah. Hij is Eén, zonder partner met Hem. En ik getuig dat Muhammad Zijn Dienaar en Boodschapper is. Vrede zij met hem, zijn familie, zijn metgezellen en een ieder die hem in vroomheid volgt tot aan de Laatste Dag.
Ik wil jullie een vraag voorleggen; Waarom bidden wij eigenlijk? [1]
We hebben zojuist het gebed verricht en wat is de reden dat we dit gebed hebben verricht? Natuurlijk geldt het gebed als een verplichting en natuurlijk is het gebed de steunpilaar [2] van het geloof zoals de profeet (sallallahu aleihi wassalaam) aangaf. En natuurlijk weten wij dat het allereerste waarover een persoon verantwoording moet afleggen op de Dag des Oordeels het gebed is. [3] En we weten ook dat de profeet (sallallahu aleihi wassalaam) zei dat de
islaam gevestigd is op 5 zaken, waaronder het gebed. [4]
Maar nu de vraag, waarom bidden wij? Zonder meer, om onze Heer te behagen.
We zijn moslims, en we doen datgene wat onze Heer ons opdraagt. En we volgen de soennah van onze profeet Mohammed (sallallahu aleihi wassalaam). Maar we moeten het gebed niet zien als een boetedoening en we moeten het gebed ook niet beschouwen als een afkoopsom of als een straf die ons is opgelegd. Het gebed is het erkennen van een recht. Een recht dat Allah (Verheven is Hij) toekomt.
Het gebed is dankbaarheid tonen richting Allah de Verhevene. Het gebed is het openbaar maken wat wij aan liefde in onze harten hebben tegenover Allah de Verhevene.
Om de zaak enigszins te verduidelijken; als een persoon jou helpt om iets voor elkaar te krijgen, hij heeft je bijvoorbeeld geholpen met het dragen van je bagage, of hij wijst je de weg of heeft iets voor je gekocht, heb je dan niet de neiging of drang om dank je wel te zeggen tegen deze persoon? Natuurlijk.
En voel je niet genegenheid en respect tegenover deze persoon? Denk het wel.
En zou je deze persoon geen wederdienst willen bewijzen of iets geven wat meer waarde heeft dan hetgeen hij jou heeft gegeven? Zeer zeker. Nu, wat te denken van Degene die jou de meeste gunsten en de grootste gunsten heeft gegeven? Wat te denken van Allah de Verhevene, die jou een verstand heeft gegeven, die jou een lichaam heeft gegeven, die jou alles heeft gegeven wat jij nodig hebt. De lucht die jij in ademt heeft Allah de Verhevene jou gegeven. Is het dan niet gepast dat wij Allah de Verhevene hiervoor bedanken?
Wij kennen de waarde van het gebed niet zo goed. Want we staan vaak in het gebed maar eigenlijk zijn we niet aanwezig van geest, niet aanwezig van lichaam en niet aanwezig van hart. Allah de Verhevene heeft het gebed als een geschenk naar ons toegestuurd.
Degene die de waarde kent van het gebed; die zal het omarmen, die zal het in zijn hart sluiten, het mag hem niet meer ontglippen.
Het gebed is niet zoals een aantal mensen zeggen; verspilling van tijd. Als je een aantal mensen aanspreekt op het gebed zeggen ze: het is een verspilling, laten we ons bezig houden met serieuze zaken zoals geld sparen of handel drijven Het gebed is volgens hen tijdverspilling.
Een persoon trekt zich terug, zoals wij zo net hebben gedaan, laat alles achter zich, maakt zich los van alle wereldse zaken zoals handel drijven of studie etc voor eventjes om vervolgens voor Allah de Verhevene te gaan bidden. Degene die de waarde kent van het gebed en dan ook vol concentratie het gebed in gaat; die zal rust vinden in het gebed. Zijn hart en geest zullen tot rust komen. Zijn woede zal verdwijnen. Als het iemand is die snel boos wordt, dan zal zijn woede met de tijd afnemen door het gebed. Het gebed brengt ons rust en daarom laten we kijken naar de profeet (sallallahu aleihi wassalaam) onze leider: als hij (vrede en zegeningen zij met hem) ergens mee zat, problemen had, door erbarmelijke tijden heen moest gaan; weet je wat hij (vrede en zegeningen zij met hem) zei. Yaa Bilal breng ons rust middels het gebed. [5] Dit is een man die de waarde kent van het gebed. Die weet dat het gebed rust brengt. Niet zoals wij vandaag de dag. Wij zeggen eerder; verlos ons van het gebed astagfiroeLlah. Als wij de oproeper mochten toespreken dan zouden wij tegen hem zeggen; verricht nou de Adhaan (oproep tot het gebed) zodat wij weer kunnen gaan naar onze kinderen, onze vrouwen en onze huizen.
Als RasoelAllah (sallallahu aleihi wassalaam) had gebeden dan was hij (vrede en zegeningen  zij met hem) ontlast, dan waren alle problemen die hij had verdwenen door het verrichten van het gebed.
Het gebed beste zusters is een thermometer waarmee de imen (geloof) van een persoon wordt gemeten. Zoals een dokter de temperatuur van een zieke persoon meet zo worden de daden van een persoon gemeten middels het gebed. Als iemand behoort tot een persoon die het gebed verricht en hij komt op een punt dat hij een slechte daad wilt gaan verrichtten dan zal zijn gebed hem berispen en terugfluiten. Het gebed is zijn vermaner, die van tijd tot tijd tegen hem zegt; kijk uit, doe dat niet.
Maar een persoon die niet bidt, een persoon die de moskeeën niet kent en zich niet bezig houdt met het geloof die heeft geen vermaner. En daarom doet hij ook alles wat Allah de Verhevene heeft verboden. Hij heeft geen stem in zijn hoofd die zegt; laat die zaak, doe het niet. Hij heeft alleen stemmen in zijn hoofd die zeggen; ga door, verricht grotere zondes en meer zondes.
Het gebed is een thermometer. Het gebed beste zusters, is de scheidingslijn, zoals in een overlevering staat. De scheidingslijn tussen geloof en ongeloof. [6]
Als iemand moslim werd zei de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) het verbond dat wij met ze zijn aangegaan is het gebed. [7] Met andere woorden; iemand die het gebed verlaat (we zeggen niet dat deze persoon ongelovig is) maar hij bevindt zich in een gevarenzone. Hij moet uitkijken, want hij kan ieder moment in ongeloof vallen (moge Allah ons daarvan behoeden).
Het gebed is de zaak die deze ummah zo groot maakt. Terwijl iedereen 24 uur bezig is met wereldse zaken, trekt deze gemeenschap zich 5 keer per dag (en nacht) terug om haar Heer te gedenken. Om stil te staan bij de reden waarom wij zijn geschapen. Om stil te staan bij de reden waarom wij bestaan. Namelijk het aanbidden van Allah de Verhevene, 5 keer per dag. Dat is wat deze ummah zo bijzonder maakt. Als zij het gebed verlaten hoe kunnen wij dan nog spreken van voorrecht? En even voor de duidelijkheid; Allah de Verhevene heeft jou en mijn gebed niet nodig. Niet dat je denkt dat je Allah de Verhevene een dienst bewijst als jij naar de moskee gaat en bidt , Allah de Verhevene is Zichzelf Genoegzaam. Hij heeft niemand nodig en jouw gebed ook niet. Absoluut niet. Wij hebben het nodig om voor Hem te bidden. Wij hebben er behoefte aan om ons voorhoofd naar de grond te brengen en Hem te smeken en te vragen. En op Hem te hopen en ons vertrouwen in Hem te stellen. Wij hebben dat nodig maar Hij heeft ons niet nodig.
Oh jullie mensen jullie zijn degene die behoeftig zijn, die behoefte hebben aan Allah, Allah bezit alle rijkdommen. Hij heeft niemand nodig. Allah de Verhevene is de geprezene. [8]
Let op de volgende zaak; Hij heeft ons geschapen, Hij heeft ons gevormd, heeft ons gemaakt. Hoe heeft Hij ons eigenlijk ter wereld gebracht? Zwak van geest, zwak van lichaam. We konden niets doen of maken. We konden niet eens verschil opmaken tussen een dadel en een steen. Als je een klein kind een dadel en een steen geeft willen ze het beiden opeten.
Daarna heeft Hij je opgevoed en kracht gegeven. Je bent een vrouw geworden met verstand. Je hebt onderscheidingsvermogen, weet wat goed en slecht is. Hij heeft je dit allemaal gegeven. Ook alles wat in de hemelen en de aarde is heeft Hij jou ter beschikking gesteld. Zodat jij er gebruik van kunt maken. Denk je dat deze Almachtige Heer ons nodig heeft? Wij bidden omdat wij Hem willen laten zien dat wij Hem dankbaar zijn voor al die gunsten. Voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Wij bidden omdat wij willen laten zien dat we die gunsten waarderen. Dat we blij zijn met het feit dat we moslims zijn. Dat we blij zijn met de kans die Allah de Verhevene ons heeft gegeven.
Ik verbaas mij over die mensen die niet bidden. Die te hoogmoedig zijn om voor hun heer te knielen. Als zijn baas hem op zijn werk hem opdracht zou geven om iets te ondernemen dan zou deze persoon onmiddellijk gehoor geven. Hij durft geen nee te zeggen tegen zijn baas. Het is alleen maar; ja meneer. Maar wat heeft die baas voor jou betekent? Hij geeft je je salaris aan het einde van de maand na gescheld en getier en geduw en getrek. En Allah de Verhevene die jou de grootste gunsten heeft gegeven; als Hij jou vraagt om te knielen voor hem dan doe je dat niet? SubhanAllah. Is jouw baas belangrijker, groter en verhevener dan Allah? Stel jezelf deze vraag. Natuurlijk is Allah Verhevener dan iedereen. Hij is de Heer van alles en iedereen. Waarom willen ze dan niet bidden?
Maar weet 1 ding; degene die zich te hoogmoedig opstelt voor het aanbidden van zijn Heer die zal de Hel bewonen (moge Allah ons daarvan behoeden). Zoals Allah de Verhevene zegt:
Voorzeker, voor hen die Onze tekenen verloochenen en er zich hoogmoedig van afwenden, zullen de poorten van de Hemel niet worden geopend, noch zullen zij in het paradijs komen. [9] En de profeet (vrede zij met hem) zegt in een overlevering: niemand die maar een atoomzaadje van kibr in zijn hart heeft zal het Paradijs binnentreden. [10]
Stel je nederig op tegenover jouw Heer. Alles wat Hij zegt; doe het onmiddellijk. In de hoop dat Hij jou zal verlossen van je zondes. In de hoop dat Hij jou het Paradijs zal laten binnentreden.
Hussain ibn Ubayd was een ongelovige en aanbad stenen. Op een dag kwam hij naar de profeet (vrede zij met hem) en hij begon tegen hem te schreeuwen. Hij nam het de profeet (vrede zij met hem) kwalijk dat hij (vrede zij met hem) de beelden schoffeerde. En dat de profeet denigrerend sprak over de afgoden van de mushrikeen. De profeet (vrede zij met hem) gaf hierop als antwoord (waarop deze man aan het denken werd gezet en met dit antwoord werd zijn valsheid verdrongen): Yaa Hussain, hoeveel goden aanbid jij? Hussain zei: 7 op aarde en 1 boven. De profeet (vrede zij met hem) zei: als jou een ramp treft, welke van deze goden roep jij dan aan? Hussain zei: degene die zich boven bevindt. De profeet (vrede zij met hem) vroeg hem: als je bezittingen verloren gaan, wie roep je dan aan? Hussain antwoordde: degene die zich boven bevindt. De profeet (vrede zij met hem) zei: Hij is degene die je smeekbede verhoord en wat doe je als dank, dan ken je die valse goden toe als deelgenoten? SubhanAllah. Hussain kon geen antwoord terug geven. Hij was zo onder de indruk van de woorden van de profeet (vrede zij met hem) dat hij onmiddellijk moslim werd, want hij begreep deze woorden. Hij besefte de inhoud.
Daarom zeg ik tegen jou beste zuster; jij die niet bidt of die makkelijk om gaat met het gebed (je hebt een aantal mensen die bidden maar die zijn nooit aanwezig qua geest, ze staan er fysiek wel maar met hun gedachtes zijn ze overal behalve bij het gebed) en die het gezamenlijke gebed niet bijwoont (geldt alleen voor de broeders): Bid! Verricht het gebed, voordat je dadelijk een verschrikkelijke bestraffing moet ondergaan. En zeg niet: oh ik ben nog jong. Want hoeveel jongeren hebben we niet in een korte tijd zien heengaan. Bid voordat het te laat is. Het gebed dat wij verrichten is alles wat we nodig hebben. Alles wat jij zoekt aan gelukzaligheid, aan vreugde en aan blijdschap. Vraag het de mensen die de waarde van het gebed kennen. Heel veel mensen bidden maar kennen niet de zoetheid van het geloof, hebben ze nog nooit ervaren en daarom beschouwen ze het gebed nog steeds als een last die hij op zijn schouders moet dragen. Hij wacht alleen maar tot de imaam klaar is zodat hij weer naar huis kan. Maar degene die de waarde van het gebed kent denkt alhamdulilah als hij in de moskee komt, dat ik dit weer mag meemaken. Als we zouden weten hoeveel het gebed waard is dan zouden we alleen maar willen bidden.
Wil je niet dat al je voorgaande zondes je vergeven worden? Natuurlijk, iedereen wil dat. Overgeleverd door Abu Huraira dat de Profeet (Sallallahu 'Alaihi Wa Salam) heeft gezegd tegen een groep metgezellen: "Zal ik jullie iets aanwijzen wat een aanleiding is voor Allah Soebhana Wa Ta'Ala om jullie je zonden te vergeven en jullie in rang te doen stijgen bij Allah Soebhana Wa Ta'Ala?" Toen zeiden de metgezellen: "Jazeker, O Boodschapper van Allah?" Toen noemde de Profeet (Sallallahu 'Alaihi Wa Salam) drie zaken.
Hij zei als eerste: "Tegen je zin in el-woedoe voltooien." Dus tegen je zin in de woedoe voltooien, als het bijvoorbeeld heel erg koud is en het water is koud, dan heb je niet echt zin om je woedoe te voltooien. Als je het dan toch doet, dan is het een aanleiding om je in rang te doen stijgen bij Allah Soebhana Wa Ta'Ala.
De tweede zaak, zegt de Profeet (Sallallahu 'Alaihi Wa Salam): ".het vermeerderen van de voetstappen naar de moskee." Onze jongeren zijn wel bekend met het vermeerderen van de voetstappen, maar niet naar de moskee.
Vaak juist naar de verkeerde plaatsen, maar zou je je voetstappen vermeerderen naar de moskee, dan zou dat een aanleiding zijn om je in rang te doen stijgen bij Allah Soebhana Wa Ta'Ala. En als derde, zegt de Profeet (Sallallahu 'Alaihi Wa Salam): ".het gebed in de moskee verrichten en dat je in de moskee blijft wachten op het volgende gebed." Dus dat je in de moskee blijft wachten en dat je in de tussentijd je bezighoudt met bijvoorbeeld: het reciteren van de Qor'aan, het verrichten van aanbevolen gebeden, dhikr (het gedenken van Allah Soebhana Wa Ta'Ala). [11]
Wees waakzaam over het gebed. Verricht het op tijd. Waak over het gebed en in het bijzonder het middelste gebed [12] Assr. Zorg ervoor dat jij behoort tot diegene die blij zullen zijn die zich mogen plaatsen in de Schaduw die Allah de Verhevene voor hen heeft klaar gemaakt. En dat je niet behoort tot degene die zeggen; ik wens dat ik in aarde verander, dat ik er niet meer ben, vanwege de verschrikkingen die zij zien op die Dag. Ik vraag Allah de Verhevene om ons te doen behoren tot degene die het gebed verricht, gebed onderhouden, gebed op tijd verrichten, die ook baat vinden bij hun gebed en die hun zondes zien verdwijnen als sneeuw voor de zon op de Dag des Oordeels en die het Paradijs mogen binnentreden en de profeet Mohammed (vrede zij met hem) mogen vergezellen.

 [1] Lezing van Abu Ismail www. al-yaqeen.com/mediatheek
[2] Moecaadh ibnoe Djabal heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De hoofdzaak (belangrijkste deel) is de Islam en zijn steunpilaar is het gebed …”  (at-Tirmidi en hasan verklaard door al-Albaani)
[3] Anas ibnoe Maalik heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het allereerste waarover een dienaar rekenschap moet afleggen op de Dag der Opstanding is het gebed. Blijkt dit (het gebed) goed te zijn, dan zal de rest van zijn daden ook goed zijn. Blijkt dit (het gebed) echter slecht te zijn, dan zal de rest van zijn daden ook slecht zijn.” (at-Tabaraani en Sahih verklaard door al-Albaani)
[4] Abdullah Ibn Omar, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft gezegd: "Ik hoorde de Profeet zeggen: 'De Islam is gebaseerd op vijf zuilen: 1] Het verklaren dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is, 2] het verrichten van gebed "as-salaat", 3] het geven aan de armen "az-zakaat", 4] op bedevaart gaan naar Mekka en 5] het vasten tijdens de maand Ramadan'." [De uiteindelijke overlevering door Moesliem]
[5] Ahmadv
[6] Djabir Ibn Abdiellah heeft gezegd dat de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) heeft gezegd: "het verschil tussen een moslim en een ongelovige is nalaten van het gebed" (Overgeleverd door moesliem "kietaab al ieemaan).
[7] Het verbond tussen ons en hen(de ongelovigen) is het gebed, wie deze verlaat treedt het ongeloof in”.(Tirmidhi)
[8] Soerat Fater 35, vers 15
[9] Al-Aa'raaf, vers 40
[10] Degene die een greintje trots in zijn hart bezit, zal niet naar het Paradijs kunnen gaan. "Eén van de metgezellen zei: '0 boodschapper van Allah! Sommige personen dragen mooie kleren en schoenen.'
De profeet zei: "Allah is Mooi en houdt van mooi. Trots betekent de waarheid verwerpen door eigendunk/trots en anderen als laag beschouwen." (Moeslim)
[11] Buchari en Moeslim
[12] S
oerah al Baqarah aya 238