Vraag:
Ik wil graag weten wat de voornaamste verschillen zijn tussen het Christendom en de Islam. Alles wat in de Bijbel staat, staat ook in de Qor-aan hoor je mensen wel zeggen . Maar is dat ook zo? en wat zijn de overeenkomsten tussen deze godsdiensten? Alvast bedankt.
Antwoord:
In de naam van Allah, de barmhartige, de Genadevolle.
Beste broeder/zuster,
Ten eerste willen wij een misverstand rechtzetten en dat is de stelling dat alles wat in de Bijbel staat ook in de Qor'aan is terug te vinden. Dit is foutief vanuit verschillende invalshoeken. Allereerst zal men moeten vaststellen wat de Bijbel is. De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, opgedeeld in het Oude en het Nieuwe Testament. In de Qor'aan worden 3 Boeken genoemd die hieronder vallen, namelijk de Tawraat (de Torah - datgene wat aan Moesa (Mozes), (vrede zij met hem) is geopenbaard. De Christenen claimen dat dat de eerste 5 boeken van de Bijbel zijn), de Zaboer (de Psalmen, aan Dawoed (David) (vrede zij met) hem geopenbaard. Het 19e boek van de Bijbel volgens de Christenen), en de Indjiel (het Evangelie, datgene wat aan 'Isa (Jezus) vrede zij met hem is geopenbaard. De Christenen hanteren voor deze naam over het algemeen de 4 Evangelies van Lukas, Markus, Johannes en Mattheus. Deze vier personen zijn volgens de Christenen volgelingen van 'Isa (vrede zij met hem), discipelen genoemd, en zij hebben de 4 Evangelies geschreven, oftewel soort verslagen van het leven van 'Isa.) Opgemerkt dient te worden dat de Tawraat, de Zaboer en de Indjiel niet meer bij ons aanwezig zijn; de Christenen claimen dat men ze kan vinden in de Bijbel, maar deze Boeken zijn in de loop van de jaren onderhevig geweest aan verandering na verandering, zoals aangetoond door wetenschappers en Christelijke geleerden zelf.
De Joden kenden lange tijd een cultuur van overlevering waarbij men verhalen doorvertelde of zong, en op deze manier bleven grote stukken van de Bijbel (het Oude Testament althans) in leven. Men kan zich echter voorstellen dat dit in de loop van de jaren verandert. Ook zijn er in de Bijbel zelf invloeden te vinden van verschillende stromingen uit de tijden waarin ze doorgegeven zijn. Deze veranderingen door misleidde sektes binnen het Jodendom destijds worden in de Qor'aan genoemd, Allah zegt: "…En onder de Joden zijn er die naar een leugen zouden willen luisteren, dezen luisteren ter wille van een ander volk dat niet tot u is gekomen. Zij verdraaien woorden, nadat zij op hun juiste plaatsen waren gezet…" (vertaling Soerat al-Maa'ieda, aya 41).
Verder zegt Allah de Verhevene: "Wee daarom degenen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen: "Dit is van Allah", opdat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee hun dan, voor hetgeen hun handen schrijven en wee hun voor hetgeen zij verdienen." (vertaling Soerat al-Baqarah, aya 79). Het eerste punt dat wij dus willen duidelijk maken is dat datgene wat destijds geopenbaard is nu niet meer in dezelfde vorm met ons is. Dit geldt ook voor het Nieuwe Testament. Er zijn 24.000 manuscripten van de Bijbel en niet 2 zijn precies hetzelfde. Er is dus veel diversiteit onder de manuscripten, zoals extra woorden, missende passages, etc. Ahmed Deedat schetst deze situatie goed in zijn boeken over het Christendom.
Het tweede punt dat belangrijk is om te beseffen, beste lezer(es), is dat de Tawraat, de Zaboer en de Indjiel Boeken waren die naar de Joden zijn gestuurd. Boodschappen naar verschillende volkeren of groepen bevatten altijd dezelfde aqidah, dat wil zeggen dat de Boodschappers altijd hetzelfde spraken over Allah, Zijn Kenmerken en Zijn bestaan. Maar, er was een verschil tussen de Boodschappen in zaken van wetgeving. De wetgeving voor de Joden was anders dan die nu voor de mensheid geldt, zoals aangegeven in de enige religie die voor de gehele mensheid is gekozen, namelijk de Islam. Dus, ook al zouden de Boeken hier authentiek aanwezig zijn, wat zeker niet zo is, dan zou men ze alsnog niet kunnen volgen omdat ze afgeschaft zijn met de komst van de Islam. Dit zijn de twee hoofdpunten waarmee we uw vraag beantwoorden omtrent het vraagstuk of alles wat in de Bijbel staat ook in de Qor'aan te vinden is.
Wat betreft de verschillen tussen de Islam en het Christendom; een deel hiervan is gebaseerd op Christelijke historische achtergronden, en een ander deel op een fundamenteel verschil in de Schriften. Zo lezen we in de Bijbel dat Jezus bad met zijn hoofd op de grond, zoals de Moslims bidden in soedjoed. In Mattheus, hoofdstuk 26 vers 39 lezen we het volgende: "... hij (Jezus, vrede zij met hem) ging een paar stappen verderop en knielde met Zijn gezicht op de grond en bad…" Maar Christenen bidden vandaag de dag niet op deze wijze - dit is een verschil gebaseerd op historische achtergrond, dingen die in de loop der jaren op die wijze zijn ontwikkeld maar die afwijken van de weg van hun eigen Schrift. Verder bevat de Bijbel ook uitspraken die onherroepelijk tegen de Eenheid van Allah de Verhevene ingaan. Vaak worden deze uitspraken op andere punten weer tegengesproken, maar toch blijven ze onacceptabel voor de Moslim. Dit is dus een duidelijk verschil in Schrift tussen de Islam en het Christendom, voortvloeiend uit de veranderingen waaraan de Bijbel onderhevig is geweest, en de stromingen die hun invloeden en eigen ideologieën loslieten op hun Geschriften.
Betreffende de overeenkomsten kan gezegd worden dat deze er ook zijn. Allah noemt de Christenen als diegenen die het dichtst bij ons staan, en die dichter bij de waarheid staan dan de Joden of atheïsten. Allah de Verhevene zegt: "En u zal degenen die zeggen: "wij zijn Christenen", het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is omdat er onder hen geleerden en monniken zijn en omdat zij niet trots zijn. En als zij hetgeen deze boodschapper is geopenbaard horen, ziet u hun ogen vol tranen vanwege de waarheid die zij hebben herkend…" (vertaling Soerat al-Baqarah, aya's 82 en 83).
Ondanks de veranderingen die het Nieuwe Testament heeft doorstaan bevat het nog steeds de boodschap van goedheid jegens anderen, het belang van het familieleven, eerlijkheid, oprechtheid en zuiverheid van geloof. Ook de boodschap van tawhied (monotheïsme) is nog aanwezig, maar helaas vinden we uitspraken die aanleiding hebben gegeven tot de doctrine van de 3-Eenheid, waarbij men denkt dat Allah bestaat uit een Vader (God), een Zoon (Jezus) en een Heilige Geest (Bijbels gezien is het moeilijk te zeggen wat men hieronder kan verstaan). Deze doctrine, die in 325 geïntroduceerd is tijdens de conferentie van Nicea, heeft een onherroepelijke schade toegebracht aan de oorspronkelijke boodschap van Tawhied waarmee 'Isa (vrede zij met hem) gezonden is.
In conclusie kunnen we zeggen dat het Christendom op een hoop punten overeenkomt, maar ook op cruciale punten verschilt van de Islam. Verder is het belangrijk om te realiseren dat de Bijbel en de Qor'aan niet hetzelfde zijn en dat men geen wettelijk geldige Islamitische oordelen kan afleiden van Bijbelse verzen. Wij hopen hiermee uw vragen beantwoord te hebben.
En Allah weet het beste.
(Bron: www.al-islaam.com)