Vraag:
Hoe kunt u van niet-moslims verwachten te geloven wat uw Boek over Jezus zegt en het verhaal van zijn kruisiging af te keuren en te ontkennen dat hij de zoon van God is, terwijl de Bijbel deze dingen bevestigt?
Antwoord:
Alle Lof is voor Allah
Wij zullen onszelf hierin misschien herhalen wanneer wij erop wijzen dat het Evangelie of de Bijbel, waarvan wij spreken, die tegenwoordig nog bestaat onder de mensen, iets anders is dan die werd geopenbaard door Allah aan Zijn slaaf en Boodschapper ‘Eesa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria – vrede zij met hem). Met betrekking tot datgene wat door Allah is geopenbaard, niemand zijn geloof is geldig indien hij/zij daar geheel of gedeeltelijk niet in gelooft.
Maar voor redenen van goddelijke wijsheid, bleef dat boek van oudsher verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd tot zijn goddelijke oorsprong verloren en verdwenen was. Het enige dat de mensen nu in hun handen hebben is niet meer dan een mengsel van de duisternis van shirk (het iets of iemand naast De Enige God (Allah) aanbidden) en de drie-eenheid met de glimp van het licht van Tawheed (de Eenheid van Allah, die geen partners en geen deelgenoten heeft), een opstapeling van leugens en verdraaiingen vermengd met de restanten van de waarheid en kennis van de Profeten.
Nu, na zo veel eeuwen van vervalsen, is het onmogelijk voor iemand om zeker te zijn of enig deel van de Bijbel juist of onjuist is, tenzij het wordt gecontroleerd in het licht van de waarheid, dat wat daaraan vooraf ging bevestigd, het goddelijk licht dat niet gedoofd is door de duisternis van onwetendheid en grillen en verlangens en wiens pure oprechtheid niet vervuild is met ook maar een enkele leugen of fout. Dat kan niets behalve de Heilige Qur’aan zijn die Allah gegarandeerd heeft te bewaren, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
"Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers " (Al Hidjr 15:9)
Ook al probeerde een van de grootste christelijke geleerden en verdedigers van de Bijbel, namelijk Norton, de Bijbel tegen de kritiek van Ackharn de Duitser te verdedigen, werd hij gedwongen toe te geven dat het onderscheiden van de waarheid van leugens tegenwoordig heel moeilijk is.
Hiervandaan bereiken wij de kwestie waar in de vraag naar gevraagd wordt. Wij zeggen dat wie niet in de Koran gelooft, nooit enig geldig boek zal hebben om in te geloven, en degene die laster werpt op de oprechtheid van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) en de geldigheid van de Islamitische godsdienst, zal niet in staat zijn enig bewijs te leveren dat de godsdienst die hij/zij volgt geldig is.
Het punt is dat ieder die de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), en de dingen die hij zei over zijn Profeetschap en de Openbaring de hij van de hemel ontving belastert, ondanks dat wonderen in zijn aanwezigheid gebeurden die de geloofwaardigheid van wat hij zei bevestigden, en zijn hele leven ging hij verder met het uitdagen van zijn vijanden om het gelijke van het Boek dat hij toeschreef aan De openbaring van zijn Heer, te produceren, en zelfs de mensheid en de djinn uitdaagde samen te werken om iets zoals deze Koran te produceren, zoals Allah zegt:
"Zeg (O Mohammad): "Als de mensen en de Djinn’s zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken; dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn."(Al Isra’ 17:88)
Maar zij waren niet in staat om dat te doen en het gelijke te produceren, de hele geschiedenis door tot op heden, ondanks de talrijke vijanden die zich tegen hem verzetten en wensten dat zij zouden kunnen bewijzen dat hij loog. Maar zij zouden dat op geen enkele wijze kunnen doen!
Bovendien bleef de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) de overhand hebben over zijn vijanden en zij waren niet in staat hem van het tegendeel te bewijzen. Zij zijn nooit in staat geweest te bewijzen dat hij loog over iets dat hij zei, zelfs in de normale soort gesprekken die mensen met elkaar voerden, laat staan het liegen over zijn Heer Die hem gestuurd had.
Ik vraag me af, indien zij al die bewijzen verwerpen, hoe zij enig bewijs van de betrouwbaarheid van het idee van "goddelijke inspiratie" zouden kunnen hebben, die het fundament van hun geloof in hun boeken vormt, ondanks het feit dat zij niet beweren dat de Evangelie aan Jezus werd geopenbaard of dat hij hem schreef of citeerde, of zelfs dat de Evangeliën tijdens zijn leven waren geschreven!
Bovendien is er geen betrouwbaar bewijs aangaande de persoonlijkheden van de vier mannen die de Evangeliën schreven: wie zij waren, hoe zij leefden en of dat wat zij schreven van goddelijke openbaring of goddelijke inspiratie kwam, zoals zij beweren, of dat het enkel hun eigenen ideeën waren of wat aan hen door hun duivels geïnspireerd werd. Horn, een van de grootste Bijbeluitleggers, zegt: "Indien er wordt gezegd dat de Bijbel door God werd geopenbaard, betekent dat niet dat ieder woord of zinsnede daarvan door God is geïnspireerd." Eerder nog weten wij van de verklaringen van degenen die de Bijbel schreven, van de verschillen in hun stijlen, dat zij werden toegestaan om volgens hun eigen aard, gewoontes en begrip te schrijven. Het is ondenkbaar dat zij in alles wat zij beschreven of in elke uitspraak die zij uiteenzetten geïnspireerd werden.
De Encyclopedie Britannica verwijst naar de verschillende meningen onder christelijke geleerden en onderzoekers aangaande de kwestie van goddelijke inspiratie en of iedere zinsnede van de Bijbel goddelijk geïnspireerd is of niet. Dan voorziet het daar van commentaar in een artikel (19/20) waar het zegt: "Degenen die zeggen dat iedere zinsnede goddelijk geïnspireerd is, kan niet met enig gemak hun claims bewijzen".
Wij zeggen: en zij kunnen dat zelfs niet met enige moeilijkheid bewijzen!
Er zijn talrijke plaatsen waarbij de Evangeliën elkaar tegenspreken en talrijke historische fouten en foute voorspellingen doen die nooit verwezenlijkt zijn. Frederick Grant verklaarde dat “Het Nieuwe Testament niet homogeen is, omdat het een verzameling van verschillende overtuigingen is. Het vertegenwoordigt niet een enkel oogpunt of stijl van begin tot einde, maar het vertegenwoordigt juist verschillende oogpunten."
De American Encyclopedia verklaard dat er een ernstig probleem is als gevolg van de tegenstrijdigheden die op verschillende plaatsen verschijnen in de vierde Evangelie en in de Evangeliën van Matteus, Marcus en Lucas. De verschillen tussen hen zijn zo groot dat indien u de Evangeliën van Matteus, Marcus en Lucas als betrouwbaar en juist aanneemt , dit zal leiden tot de conclusie dat de Evangelie van John onbetrouwbaar is.
Het is het waard op te merken dat het Evangelie van John de ene is die zich het meeste op hun leer van de drie-eenheid concentreert; inderdaad zij geven toe dat die geschreven werd om deze leer te vestigen, waar de andere drie Evangeliën niet in slaagden, en om een punt achter de discussie aangaande deze kwestie te zetten.
De katholieke Kerk, die zich sterk aan het idee van goddelijke inspiratie als de oorsprong van de Bijbel houdt, bevestigde dat in een bijeenkomst van het Vaticaan in 1869-1870. Maar een eeuw later herzag het zijn mening en gaf toe, in Vaticaan II (1962-1965) dat deze boeken een grote hoeveelheid aan fouten en nogal wat onwaarheden bevatten, volgens hetgeen bericht werd door de Franse katholieke onderzoeker Dr. Maurice Bucaille, die later een moslim werd.
Bovendien, indien een persoon niet gelooft in enig van de wonderen van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) of enig aspect van zijn levensverhaal dat naar zijn oprechtheid wijst, hoe kan hij de wonderen van deze zogenaamde apostels die de Evangeliën geschreven hebben, bewijzen, of bewijzen dat hun bewering van goddelijke inspiratie juist is?
Voor hen, is het idee van goddelijke inspiratie juist op grond van wat er in de Bijbel is geschreven en de wonderen die erin vermeld staan, en de Bijbel is betrouwbaar en juist omdat het goddelijk geïnspireerd is!
Dus hun bewijs eindigt in een vicieuze cirkel, zoals door sommige onderzoekers in de Encyclopaedia werd vermeld: "Dus de Bijbel is betrouwbaar omdat het goddelijk  geïnspireerd is en hun inspiratie is bewezen omdat de Bijbel daarnaar getuigt!"
Indien een persoon niet in de Koran gelooft, die door middel van tawaatur (een proces waarin iets van zo velen en door zo velen verteld wordt dat het onvoorstelbaar is dat zij allemaal akkoord zouden kunnen gaan met een leugen) is overlevert, de hele moslim wereld door, het oosten en het westen, generatie na generatie, uit het hoofd en schriftelijk, zonder afwijkende kopieën en zonder tegenstrijdigheden, hoe kan hij bewijzen dat de Evangeliën betrouwbaar zijn of op hen vertrouwen, wanneer er geen enkel bewijs is, zelfs geen aanwijzing, dat zij eerder dan twee honderd jaar na de dood van Christusbestonden, volgens dat wat Norton van Ackharn de Duitser citeerde? Dan waren er de ellenden die de Christenen in de vierde eeuw N.C. overkwamen, toen hun kerken vernietigd werden en hun boeken werden verbrand, wat iemand het vertrouwen doet verliezen in enig van hun boeken dat nadien verscheen. Wanneer verschenen zij en in wiens bezit waren zij gedurende die periode van vervolging en verschuilen? Hoe hebben zij ons bereikt?… Er zijn vele vragen over dit probleem zoals in de Encyclopaedia Britannica werd uitgedrukt, waar het zegt:
"Wij hebben geen zekere kennis over de manier waarop de canonieke betrouwbaarheid van deze vier Evangeliën werd gevestigd, noch waar of wanneer deze beslissing gemaakt werd".
Met betrekking tot het niet weten wie het van de taal waarin het oorspronkelijk geschreven werd, heeft vertaald, hoe betrouwbaar zijn kennis was en hoe bevoegd hij voor deze taak was, en hoe wij zeker kunnen zijn dat hij het op de juiste manier vertaalde, dat is een hele andere kwestie!
Voor meer details over wat wij samenvattend hebben vermeld in dit antwoord, zie:
Izhaar Al-Haq door Shaykh Rahmat-Allaah Al-Hindi. En Munaazarah bayna Al-Islam wa ‘l-Nasraaniyyah door Shaykh Muhammad Jameel Ghaazi et al.
Moge Allah ons en u leiden naar het Rechte Pad. Ameen
Islam Q&A