Vraag: As Salaam Alaikoem
Ik ben moslim geworden nadat ik een katolieke opvoeding heb gehad. Er wordt gezegt dat alle zonden voor de bekering gewist worden. Zijn er hiervan Hadith's?
Antwoord: In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle
Lof zij Allah, Heer der werelden, we prijzen Hem en vragen Hem om vergeving. Lof zij Allah die u geleid heeft naar de islam, moge Allah u standvastigheid schenken en uw geloof versterken.
Door bekering tot de islam vergeeft Allah alle alle voorgaande slechte daden. Door Ibn 'Abbaas is overgeleverd (moge Allah tevreden met hem zijn), hij behoort tot de metgezellen van de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem), over een aantal polytheïsten die veel mensen vermoorden, en veel overspel pleegden. Ze kwamen naar Mohammed (Allah's vrede en zegen zij met hem) en zeiden tegen hem: "Datgene wat u zegt en waar u naar uitnodigt is een goede zaak, kunt u ons vertellen of wij een boetedoening moeten doen?". Toen werd de volgende vers door Allah de Verhevene geopenbaard: {{Zeg: "O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zondes. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. (54) En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan hem voordat de bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen worden. (55) En volgt op de beste wijze wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer, voordat de bestraffing onverwacht tot jullie komt, terwijl jullie het niet beseffen." (56) Zodat er voor geen ziel aanleiding zal zijn om te zeggen: "O wat heb ik een spijt omdat ik nalatig ben geweest (in mijn plicht) jegens Allah, hoewel ik tot de spotters behoorde." (57) Of zij zou zeggen: "Als Allah mij had geleid, dan zou ik zeker tot de Moettaqoen hebben behoord!" (58) Of zij zou zeggen, als zij de bestraffing ziet: "Had ik (nog) een kans, dan zou ik tot de weldoeners behoren!" (59) Nee! Mijn Tekenen zijn reeds tot jou gekomen, maar jij loochende ze en jij was hoogmoedig en jij behoorde tot de ongelovigen.}} (Soerat Az zoemar ayaat 53 t/m 59)
De metgezel 'Omar Ibnoel 'Aas was een zondige polytheïst die vijandig stond tegenover Allah. Hij zei: "Toen Allah (geprezen en verheven is Hij) de islam in mijn hart plaatste, kwam ik naar de profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) om loyaliteit aan hem te uiten en gaf mij zijn hand. Ik ('Omar Ibnoel 'Aas) zei: "Ik zal je niet als leider zien O boodschapper van Allah, totdat je mijn zonden vergeeft die ik verricht heb." Hij ('Omar Ibnoel 'Aas) zei: "De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegen zij met hem) zei: "O 'Omar, wist je niet dat de islam de zonden (die voor de bekering, tot de islam, hebben plaats gevonden) ongeldig maakt." (Overgeleverd door Ahmed, nr. van de overlevering is 17159). Moge Allah u en ons Zijn Wijde Tuinen laten betreden. Aamien.
En Allah weet het beste.
Cyber-imam Het team van al-Islaam.com