Vraag:
Waarom verbied de Islaam alcohol terwijl hen wel wordt beloofd dat zij dit mogen drinken in het Paradijs?
Antwoord:
Alle lof aan Allah
We hebben al opgesomd wat voor duivelse consequenties het drinken van alcohol heeft (zie vraag: waarom is alcohol verboden in de Islaam?), wat ook de reden is dat het absoluut verboden is om alcohol te drinken in de religie van Allah.
Maar de vragensteller, moge Allah ons leiden en hem naar de kennis van de waarheid, denkt dat het verbod op alcohol in deze wereld, en de belofte aan de gelovigen dat zij ervan zullen genieten in het Paradijs, elkaar tegenspreekt of dat het een fout is in de religie van Allah of misschien is hij verward hierover.
Allah verbied het dat er tegenstrijdigheden in Zijn Boeken of wetten zijn. Want Hij is de Alwetende, de Alwijze. Tegenstrijdigheden komen van anderen, niet van Hem, moge Hij Geprezen zijn. Allah zegt (vertaling):
Denken zij dan niet na over de Koran? Was deze van iemand anders dan van God dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt. (al-Nisa 4:82)
Tegenstrijdigheden komen van de mensen als zij proberen de geopenbaarde woorden te bekritiseren en door het niet begrijpen van de wijsheid achter deze woorden.
Het boek van Allah is door Hem beschermd, zoals Hij zegt (vertaling):
Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) neergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn. (al-Hijr 15:9)
Kijkend naar de andere boeken (de Bijbel), dan zien we dat Allah niet heeft gegarandeerd om deze te bewaken. Hij heeft de mensen gecommandeerd om deze te bewaken maar zij hebben het veranderd en passend gemaakt, zo heeft niemand nog twijfels dat deze boeken zijn veranderd van de vorm waarin Allah het geopenbaard heeft. De mensen met enige kennis van deze boeken beweren niet dat de boeken op deze wijze door Allah geopenbaard zijn of dat de Messias het zo heeft overgebracht gedurende zijn leven.
Laat ons nu terug gaan naar de vragensteller en hem vragen: Protesteer je tegen het verbod op alcohol in deze wereld? Wil je dat het toegestaan is zoals het een genot zal zijn voor de mensen van het Paradijs? In dat geval vragen wij jou: Was alcohol niet verboden in jouw Heilige Boek en is dat niet telkens herhaald in het Oude Testament waar je in gelooft? Als je daar niets van wilt weten luister dan naar dit:
Wee degene die helden zijn in het drinken van wijn en in het mixen van drank Jesajah 5:22 (New International Version)
Ga niet om met dronkelappen en blijf bij gulzigaards vandaan want dronkaards en veelvraten worden arm Spreuk 23:20-21 (New International Version)
Toen zei de Heer tegen Aäron: Jij en je zonen mogen geen wijn of andere drank drinken voor je naar de ontmoetingstent komt, anders sterven jullie. Deze bepaling blijft voor jullie en je nakomelingen voor altijd van kracht. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein, en de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de HEER bij monde van Mozes aan hen bekendgemaakt heeft.’ Leviticus 10:8-10 (New International Version)
Ook in het Nieuwe Testament van jouw heilige Boek zijn er nog wat verzen die hiernaar verwijzen:
Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten.1 Korintiërs 5:11 (New International Version)
Weten jullie dan niet dat goddeloze niet het koninkrijk van God kan erven? Wees niet bedrogen: noch de zedeloze, afgodendienaar, de overspelige, noch de mannelijke prostituee noch de homoseksuele noch de dieven noch de gierigaard noch de dronkaards noch de lasteraar noch de afzetter zal het koninkrijk van Gos erven”1 Korintiërs 9:9-10 (New International Version)
Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen Ephesians 5:18 (New International Version)
En er zijn veel gelijksoortige verzen:
Welke zegeningen van jullie Heer loochenen jullie (djinn en de mens) dan (alRahmaan 55:13)
Als je beweert dat dit verbod is afgeschaft en dat het toegestaan is voor jou dan waarom protesteer je dan tegen het idee dat de Quran deze toestemming heeft afgeschaft en dat Allah het verboden heeft voor de mensen in deze wereld?
Of protesteer je tegen het feit dat het een genot zal worden in het Hiernamaals nadat het was verboden in deze wereld? Wil je dat het in beide gebieden verboden wordt?
In dat geval moeten wij je vragen: als je accepteert dat het verbod op alcohol in deze wereld is afgeschaft, zo dat het toegestaan werd (zoals jij beweert) is het dan niet meer dan passend dat je het accepteert in het Hiernamaals? Hoewel het Hiernamaals geen plek is voor verplichtingen maar juist een plek is van genot voor de mensen van het Paradijs en de kwelling van de Hel voor de mensen van het Vuur.
Allah heeft alcohol verboden omdat het een duivelse gruweldaad is van de Duivel zijn handwerk. Het vernietigd de geest van degene die drinkt en het leidt hem af van het aanbidden en gehoorzamen van Allah, en het leidt hem naar ongehoorzaamheid van Hem. En het wekt vijandschap en haat in de harten van degene die geloven. Allah zegt (vertaling):
O gij die gelooft, wijn en het hazardspel en afgoden en toverpijlen zijn niet anders dan gruwelen, door Satan gewrocht. Vermijdt ze dus, opdat gij voorspoedig moogt zijn. Voorzeker, door middel van wijn en hazardspel, wenst Satan onder u vijandschap en afgunst te zaaien en u af te houden van het gedenken van God en van het gebed. Zul je dan worden weerhouden? (alMaa’idah 5:90-91)
De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: elke dronkaard is alcohol en alle alcohol is haraam (sahih Muslim)
Dit staat in jouw heilige Boek:
Toen zei de HEER tegen Aäron: Jij en je zonen mogen geen wijn of andere drank drinken voor je naar de ontmoetingstent komt, anders sterven jullie. Deze bepaling blijft voor jullie en je nakomelingen voor altijd van kracht. 10 Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein, Leviticus 10:8-10 (New International Version)
Over de wijn in het Hiernamaals; het is heerlijk en zonder de viezigheid en onreinheden van de wijn van deze wereld. Het Paradijs is het verblijf van het goede en pure en er zijn alleen maar goede dingen daar. Onze Heer zegt (vertaling):
En een beker zal hun worden rondgereikt uit een stromende bron. Helder, smakelijk voor de drinkenden. Deze drank kent geen beneveling en zij worden er niet dronken van.
(al-Saaffaat 37:45-47)
Ze zullen niet lijden aan enige soort van pijn of hoofdpijn en het zal hun rijkdom niet vernietigen.
De wijn van het Hiernamaals lijkt niet op de wijn van deze wereld. Het enige wat overeenkomt is de naam. Als voor zijn echte natuur, geen oog heeft dat gezien, geen oor heeft dat gehoord en noch heeft het het hart van een man bereikt. Onze Heer zegt (vertaling): Maar niemand weet welke verkwikking der ogen voor hen verborgen is gehouden als beloning voor wat zij hebben gedaan (Al Sadjdah 32:17)
Degene die zichzelf met de wijn van deze wereld vervuilt, verdient de wijn van het Hiernamaals niet. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) zei: "Iedere sterkedrank/bedwelming is alcohol en iedere sterkedrank/bedwelming is haraam (verboden). Degene die wijn in deze wereld drinkt en hierin volhardt zonder berouw te tonen zal het nooit drinken in het Hiernamaals.(Muslim)
Wij vragen Allah om u naar de waarheid te leiden en om u te helpen om argwanende argumenten op te geven. En Allah is de bron van kracht en er is geen God dan Hij.