Bismillaah Ar-Rahmaan Ar-Rahiem

Vraag:
Laatst ontving ik een kettingbrief in de vorm van een email, waarin gewaarschuwd werd dat als ik het niet door zou sturen naar 20 moslims er erge dingen met mij zou gebeuren. In de brief stond dat Sheikh Ah'mad, die een wachter was van de moskee van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) in Medina, op een vrijdag een droom kreeg waarin hij de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zag. Er werd hem door de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) verteld dat die vrijdag 6000 mensen waren overleden, waarvan er niet één het Paradijs zou bereiken omdat de toestand van de Oemmah in deze periode triest is. Een persoon die deze brief had verscheurd, overleed binnen 9 dagen. Een ander persoon die vergeten was de brief door te sturen, verloor zijn baan. Toen hij vervolgens de brief liet circuleren, kreeg hij een baan toegewezen met een hogere functie dan hij tevoren had.
Mijn vraag is of ik hierin moet geloven. Wat is de waarde van zo'n brief?
Antwoord:
Alle lof aan Allah
Sheikkh `Abd al-`Aziez ibn Baaz (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
We hebben al vele jaren vaak over deze valse brief gehoord
; het wordt zo nu en dan verspreid onder de mensen en is alom bekend bij het gewone volk. De inhoud van de brief verandert soms, maar de auteur beweert altijd dat hij de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) heeft gezien in een droom die hem een boodschap gaf om te verspreiden. Deze vervalser maakt meerdere beweringen in zijn brief die duidelijke leugens en klinkklare onzin zijn. Ik heb er vroeger aandacht aan besteed en mensen uit proberen te leggen dat zo'n brief vals is. Toen ik de laatste versie zag, twijfelde ik om erover te schrijven, omdat de valsheid ervan duidelijk was en omdat de vervalser een grote onbeschaamdheid had om zulke leugens te vertellen. Ik dacht niet dat iemand die ook maar over een beetje inzicht en gezond verstand beschikte in zijn valse woorden zou trappen.
Maar veel broeders hebben me verteld dat deze brief een groot aantal mensen heeft misleid, en zij hebben hem onderling verspreid en sommigen geloofden wat erin stond. Dit is de reden dat ik ervoor gekozen heb hierover te schrijven om uit te leggen dat zo'n brief vals is en dat het een verzinsel is over de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), zodat niemand erdoor misleid kan worden. Iemand met kennis en geloof, of een solide aard en gezond verstand en deze brief bestudeerd zal zich snel realiseren dat het op verschillende manieren berust op leugens en verzinsels.
Ik vroeg een verwante van Sheikh Ah'mad, aan wie deze leugen is toegeschreven, over deze brief en hij vertelde me dat het vals is en dat Sheikh Ah'mad nooit heeft gezegd wat erin staat. Sheikh Ah'mad overleed een tijd geleden. Zelfs als wij aannemen dat deze Sheikh Ah'mad of iemand groter dan hem beweerde de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) gezien te hebben in een droom of terwijl hij wakker was, en deze advies aan hem gaf, wij zeker weten dat hij gelogen heeft, of dat dit verteld werd door de Shaytaan en niet door de Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). Dit weten wij om verschillende redenen, inclusief de volgende:
De Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zou niets zeggen dan de waarheid, zowel tijdens zijn leven als na zijn dood. Deze brief gaat duidelijk in tegen de Sharie'ah op verschillende manieren, zoals we hieronder zullen zien. De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) kan gezien worden in een droom, en degene die hem ziet in zijn ware gedaante heeft hem daadwerkelijk gezien, want de Shaytaan kan niet zijn gedaante aannemen zoals staat in de sah'ieh' h'adieth.
Maar het hangt af van het geloof, goede karakter, de oprechtheid, nauwkeurigheid, religieuze betrokkenheid en betrouwbaarheid van degene die beweert hem gezien te hebben en of hij de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) in zijn ware gedaante of een andere gedaante heeft gezien. Als er een h'adieth verteld is door de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) maar niet overgeleverd is door een betrouwbaar persoon met een goede karakter, kan deze niet geaccepteerd of gebruikt worden als bewijs; of het wordt overgeleverd door betrouwbare en nauwkeurige overleveraars, maar gaat in tegen een h'adieth die door betere personen is overgeleverd en onmogelijk verzoend kan worden met deze meer nauwkeurige en betrouwbare overlevering.
De eerste overlevering wordt dus afgeschaft en kan niet gevolgd worden, en de tweede overlevering schaft (de eerste) af en moet nagevolgd worden waar dat mogelijk is en wanneer de aan voorwaarden die eraan verbonden zijn, wordt voldaan. Als dat niet mogelijk is en de overleveringen niet met elkaar verzoend kunnen worden, dan moet de minst betrouwbare overlevering afgewezen worden. De regel in deze kwestie is dat het vreemd (shaadhdh) is en niet gevolgd moet worden. Dus hoe zit het met een brief van een auteur, die het zogenaamd overgeleverd heeft van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), maar onbekend is en waarvan wij niet weten of hij betrouwbaar is of niet? In deze situatie moet het afgewezen worden en er geen aandacht aan besteed worden, ook al is de inhoud niet in strijd met de Sharie'ah.
Dus hoe zit het dan met de brief die veel valse dingen bevat en die valselijk toegeschreven wordt aan de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem), en die uitspraken bevat die Allah niet toegestaan heeft? De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei: "Wie woorden aan mij toeschrijft die ik niet heb gezegd, laat hem plaatsnemen op zijn plek in de Hel."
Sheikh Saalih' al-Fawzaan schreef een artikel over deze brief, ervoor waarschuwend, die gepubliceerd werd in het tijdschrift ad-Da'wah, afleveringnummer 1082, waarin hij zei:
Deze verzonnen brief is oud. Het is meer dan tachtig jaar geleden in Egypte verschenen, en de geleerden weerlegden het en noemden het vals, en zij lieten de leugens en valsheden die het bevatte zien. Eén van de geleerden, Sheikh Mohammed Rashied Rida, zei in de weerlegging van deze brief:
We beantwoorden deze vraag in 1322 AH en we herinnerden ons dat we zo'n soort brief meerdere malen hebben gezien in de tijd dat we nog leerden hoe we moesten schrijven en lezen tot nu. Al deze brieven werden toegeschreven aan een man genaamd Sheikh Ah'mad, de wachter van de Profeet's graf. De brief is zeker vals en niemand die ook maar over een klein beetje kennis en geloof beschikt zal dat betwisten. Het is juist alleen de simpele geest vanuit de ongeletterde massa die het zal geloven. Vervolgens weerlegde hij het uitgebreid, waarbij hij inging op elke verzinsel die de brief bevatte. Deze brief is vooral geaccepteerd door sommige onwetende mensen die het begonnen te kopiëren en verspreiden, omdat zij beïnvloed werden door de beloftes en de waarschuwingen die erin stonden: wie een x aantal kopieën maakt en deze verspreid zal krijgen wat hij wil, en als hij een zondaar is zal Allah hem vergeven, en als hij werk heeft zal hij promotie krijgen, en als hij een schuld heeft dan zij deze betaald worden, en degene die er niet in gelooft zal de slechte gevolgen hiervan ondervinden. Wanneer onwetenden dit lezen, worden zij hierdoor misleid en zij gaan de brief verspreiden uit angst en hebzucht. De geleerden zijn overeengekomen dat deze brief vals is en zij hebben mensen gewaarschuwd het niet te verspreiden en er niet in te geloven. Één van de geleerden is Sheikh `Abd al-`Aziez ibn Baaz die het weerlegde in een uitstekende artikel en liet de leugens en misleidingen zien die de brief bevatte. Deze brief is vals om verschillende redenen:
Ten eerste:
De wetten van de Islam, de beloftes en waarschuwingen, en informatie over wat de toekomst brengt zijn allen zaken die slechts bewezen kunnen worden door de openbaring van Allah aan Zijn Boodschapper. De openbaring kwam ten einde toen de Boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) overleed, nadat Allah de religie middels hem vervolmaakte. Wij hebben de Qor-aan en Soennah geërfd die voldoende zijn om ons te leiden. Wat betreft dromen en visioenen; zij bewijzen niets omdat ze meestal verzinsels bevatten van de duivels met als doel mensen af te laten dwalen van hun religie. De vervalsers van deze brief beloven degenen die erin geloven dat zij het Paradijs zullen betreden en dat ze in hun behoeftes worden voorzien en dat zij verlost zullen worden van verdriet, en zij waarschuwen degenen die het niet geloven dat zij de Hel zullen binnentreden en vernederd zullen worden. Dit is het verkondigen van een nieuwe religie en het vertellen van leugens tegen Allah- we zoeken ons toevlucht bij Allah hiertegen.
Ten tweede:
De vervalser maakt deze brief groter dan de Qor-aan, want degene die kopieën van de Qor-aan verspreidt van het ene land naar een ander zal niet dezelfde beloning krijgen volgens de leugenaar als degene die deze brief verspreidt; en degene die de Qor-aan niet verspreidt van het ene land naar een ander, hem zal niet het voorspraak van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ontkend worden mits hij een gelovige is- dus hoe kan de gelovige niet het voorspraak van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) krijgen als hij deze brief niet kopieert en verspreidt van het ene land naar de ander zoals de vervalser beweert?
Ten derde:
Deze brief maakt een bewering kennis te bezitten over het onwaarneembare: "Deze vrijdag zullen ongeveer 6000 mensen dood gaan maar niemand van hen zal naar het Paradijs gaan". Dit is een bewering kennis te bezitten over het onwaarneembare waarover niemand dan Allah kan beschikken, want Hij is Degene Die weet hoeveel mensen als moslims sterven en hoeveel als ongelovigen. Wie beweert te beschikken over kennis van het onwaarneembare is een kaafier die niet gelooft in Allah.
Ten vierde:
Beloning en bestraffing in deze wereld en in het Hiernamaals kan alleen bewezen worden door een tekst van het Boek van Allah of de Soennah van Zijn Boodschapper. Deze vervalser zegt dat degenen die in de brief geloven beloond zullen worden en degenen die er niet in geloven en het verspreiden, bestraft zullen worden. Allah heeft aangetoond dat dit een leugen is- geprezen zij Allah- omdat vele moslims het niet geloofd hebben en geloofden dat het een vervalsing was, en niks dan goeds is hun overkomen, terwijl degenen die het wel geloofden en het verspreidden niks dan teleurstelling en verlies hebben ervaren. De vervalser wil het volk en de onwetenden laten geloven in deze brief, dus zweert hij voortdurend bij de naam van Allah, dat hij oprecht is en dat zijn brief niet vals is en dat als hij liegt hij de wereld mag verlaten met een andere religie aanhangend dan de Islam. Hij houdt de schijn op dat hij van de Islam houdt en een hekel heeft aan zonde en kwaad, zodat mensen goed over hem zullen denken en hem zullen geloven. Dit is onderdeel van een duivelse list en van zijn stomheid en onwetendheid. Zweren en eden herhalen wil niet zeggen dat je oprecht bent. Veel leugenaars zweren om mensen te misleiden. Iblies zwoor aan onze ouders [Adam en Hawwa- vrede zij met hen],
"Voorwaar, ik behoor voor jullie zeker tot raadgevers." [al- A'raaf 7:21- interpretatie van de betekenis]
En Allah zegt tegen Zijn Profeet (interpretatie van de betekenis):
"En (O Mohammed) gehoorzaam geen enkele verachtelijke edenzweerder". [al-Qalam 68: 10]
Allah zegt ons dat de hypocrieten zweren wanneer ze liegen, en zij doen dat bewust, zoals Hij over hen zegt (interpretatie van de betekenis):
"..en zij zullen zeker zweren: `Wij wensen niets dan het goede.'
Maar Allah is er Getuige van dat zij zeker leugenaars zijn." [at- Tawbah 9: 107]
Denkt deze onwetende dwaas dat als hij leugens verzint over Allah en Zijn Boodschapper en aan het einde van de brief zweert, dat de moslims hem dan zullen geloven en zijn woorden zullen accepteren? Geen sprake van! Wat betreft het schijn maken van gevoelens van trots op de Islam en het afkeer hebben van slechte daden, dit is een uitspraak die als doel heeft mensen goed over hem te laten denken en om zijn woorden te laten geloven, maar hij realiseert zich niet dat de vervloekte Farao een schouwspel maakte van zijn zogenaamde oprechtheid tegenover zijn volk toen hij, om te voorkomen dat Moesa (vrede zij met hem) volgelingen zou krijgen, zei:
".. ik vrees dat hij jullie godsdienst zal veranderen of dat hij verderf op aarde zal zaaien". [Ghaafir 40: 26- interpretatie van de betekenis]
Niet iedereen die advies lijkt te geven en trots lijkt te zijn op de Islam, is oprecht. De waarschuwingen tegen kwaad en zonde die in de Qor-aan en Soennah zijn verhaald en de beschrijvingen van de bestraffingen daarvoor zijn voldoende voor degenen die geloven.
Misschien zal iemand vragen wat het doel is van de auteur voor het schrijven van deze brief. Wat is zijn motief voor het verzinnen en verspreiden van de brief? Het antwoord is dat zijn doel is om mensen te misleiden van het Boek van hun Heer en de Soennah van hun Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) naar mythes en valse verhalen. Als zij hem geloven en het algemeen geaccepteerd wordt onder hen zal hij steeds meer innoveren, zodat zij daardoor afgeleid worden van de Qor-aan en Soennah en het makkelijker wordt om meer valse ideeën te introduceren en hun geloof te veranderen. Zolang de moslims zich vastklampen aan het Boek van hun Heer en de Soennah van hun Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zullen degenen die hen proberen te misleiden nooit in staat zijn hen af te brengen van hun religie. Maar als zij de Qor-aan en Soennah verlaten en beginnen te geloven in mythes, verhalen en duivelse dromen, zal het makkelijk zijn voor elke misleider en ketter hen te laten dwalen. Er kunnen geheime kaafier organisaties achter zitten die werken aan het verspreiden van deze vervalsingen met als doel de moslims van hun religie af te brengen. Dit blijkt uit het feit dat deze mythe ongeveer een eeuw bestaat en het onwaarschijnlijk is dat de bedenker ervan nog in leven is. Dus als er niemand zou zijn die het verspreidde na zijn dood, dan zou het niet nog steeds verschijnen.
Dus wees op jullie hoede, o moslims, geloof niet in deze vervalsingen! Verspreid ze niet onderling, en vraag de geleerden over alles wat jullie niet begrijpen. De vijanden van Allah en Zijn Boodschapper onder de ongelovigen, hypocrieten en duivels van de djinn en de mensheid proberen altijd mensen af te laten dwalen van de ware godsdienst en hen valse religies te laten volgen; hen af te leiden van het pad dat naar het Paradijs leidt en hen te brengen op het pad naar de Hel, van het volgen van de Boodschappers naar het volgen van de duivels en de misleiders.
Dus zij verdraaien de wetten van de Profeten en veranderen de Boeken die geopenbaard zijn aan de Boodschappers, zoals zij deden met de Tawraat (Torah) en de Indjiel (Evangelie). Toen Allah de Zegel der Profeten- Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)- en hem de Heilige Qor-aan openbaarde en het Rechte Pad (verduidelijkte), garandeerde Hij het behoud van de Qor-aan en de bescherming ervan tegen veranderingen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
"Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Qor-aan) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers." [al- H'idjr 15:9]
"De valsheid raakt hem (de Qor-aan) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene." [Foessilat 41:42]
En Hij beschermde de Soennah van Zijn Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) van de leugens van de leugenaars door middel van de vurige inspanningen van de betrouwbare geleerden die (de Soennah) beschermden en doorgaven, en de vervalsingen van de leugenaars tenietdeden. Dus hebben zij richtlijnen en grondbeginselen gemaakt waarmee zij de sah'ieh' h'adieths onderscheidden van de valse h'adieths, en zij verzamelden de sah'ieh' h'adiets en beschermden ze, en zij maakten een lijst van de valse h'adieths en bestreden ze en waarschuwden de mensen ertegen.
Omdat de vijanden van Allah en Zijn Boodschapper niet in staat waren valse ideeën te introduceren in het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper, zochten ze hun toevlucht in het vertellen van leugenachtige verhalen en valse dromen om de mensen af te laten dwalen van de Qor-aan en Soennah. Met valse beloftes en waarschuwingen probeerden ze degenen die een zwakke Imaan hebben en de onwetenden te misleiden, waardoor vele van hen zijn vervallen tot Shirk, ketterij en innovatie (bid'a) in de naam van religie, aanbidding en vroomheid.
De wijze van deze dwalenden is niet gebaseerd op de Qor-aan en Soennah, maar eerder op valse verhalen en zogenaamde dromen. Dus dwalen zij af van de leiding en verlaten het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Boodschapper, en schenken aandacht aan de influisteringen van de Shaytaan. Dit is de vergelding voor degenen die zich afwenden van de Qor-aan en Soennah; Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
"En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer; voor hem zullen Wij een Shaytaan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn. En voorwaar, zij zullen hen zeker afhouden van de Weg en zij denken dat zij rechtgeleid zijn." [az-Zoekhroef 43: 36-37]
Dus heb vrees voor Allah, O dienaren van Allah, en klamp jullie vast aan het Boek van jullie Heer en de Soennah van jullie Profeet, en wees op jullie hoede voor valse ideeën die verspreid worden door de vijanden van de Islam.
Moge Allah Zijn zegeningen en vrede zenden op de Profeet Moh'ammed, zijn familie en zijn metgezellen.